4. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 5. februarja 2015 ob 14. uri

Datum: 29.01.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-9/2015-2
Nova Gorica, 29. januar 2015
V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 5. februarja 2015 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.

 


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 2. seje mestnega sveta, ki je bila 22. decembra 2014 in 3. seje mestnega sveta, ki je bila 15. januarja 2015

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju članov v komisijo za mednarodne odnose ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov v komisijo za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev


6.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2015 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 in obrazložitev

Obrazložitev predloga proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2015 – 2018

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2015

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s predstavitvijo kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče in poteku izvajanja navedeno investicije

Sklep o seznanitvi s predstavitvijo kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče in poteku izvajanja navedeno investicije in obrazložitev

Predstavitev in informacija o investiciji v Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)«

Planirane investicije financirane iz Kohezijskega sklada (grafični prikaz)

Poročilo neodvisne svetovalne skupine JASPERS

8.    Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov

Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov in obrazložitev

9.    Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo

10.    Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanje odpadnih voda

Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanje odpadnih voda in obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanje odpadnih voda

11.    Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe (druga obravnava)

Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe in obrazložitev

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in obrazložitev

Obrazec za predlog cene storitve pomoči družini na domu za leto 2015


13.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v MONG in obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG in obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

15.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2015

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2015 in obrazložitev

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica  za leto 2015

15.A. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v MONG (hitri postopek)

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v MONG in obrazložitev
   
Odloka o sofinanciranju Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

16.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v letu 2015

Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v letu 2015 in obrazložitev

Letni program športa v letu 2015 v Mestni občini Nova Gorica

17.    Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG (prva obravnava)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

18.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k zakupni pogodbi št. 478-137/2007-32 za obdobje pet let 

Sklep o podaji soglasja k zakupni pogodbi št. 478-137/2007-32 za obdobje pet let  in obrazložitev

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 1523/4 k.o. Prvačina

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 1523/4 k.o. Prvačina in obrazložitev

Grafični prikaz

20.    Predlog Sklepa o izhodiščih za sklenitev sporazuma o prostorski umestitvi kampusa Univerze v Novi Gorici. 

Sklep o izhodiščih za sklenitev sporazuma o prostorski umestitvi kampusa Univerze v Novi Gorici in obrazložitev

Umeščanje kampusa Univerze v Novi Gorici na lokacijo ob Kornu
Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 
Matej Arčon
ŽUPAN
 


< Nazaj na seznam