17. seja Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki bo v sredo, 20. julija 2016 ob 14. uri

Datum: 13.07.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-18/2016-3
Nova Gorica, 13. julij 2016   

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 17. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v SREDO, 20. julija 2016 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnikov 6. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 9. junija 2016 in 16. seje mestnega sveta, ki je bila 16. junija 2016    

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Pojasnilo Tržnega inšpektorata RS - Priloga 1

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2016 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016

Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2016 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016 ter obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna MONG za leto 2016 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016

Realizacija proračuna MONG za obdobje 1.1 do 30.6.2016 - Splošni del

Realizacija proračuna MONG za obdobje 1.1 do 30.6.2016 - Posebni del

6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (21.3.2002)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (27.5.2010)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (15.3.2012)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (17.12.2015)

7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Spremembam Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

Sprememba Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

Statut Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z višino finančnega jamstva za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z višino finančnega jamstva za zaprtje odlagališča nenavadnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica ter obrazložitev

Obrazložitev priloženih variant za izračun višine finančnega jamstva za izvajanje zapiralnih del na odlagališču v sklopu CERO Nova Gorica in izvajanje vzdrževanja odlagališča v obdobju 30 let po zaprtju odlagališča, Komunala d.d. Nova Gorica, 24.6.2016

9.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/13 k. o. Bate.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/13 k. o. Bate ter obrazložitev

Odločba  OGU Nova Gorica št. 02112-93/2016-3 z dne 31.3.2016 iz katere je
razvidna lega predmetnega zemljišča

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 


Matej Arčon
ŽUPAN


< Nazaj na seznam