36. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek 24. maja 2018 ob 14. uri

Datum: 10.05.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET

 

Številka: 900-14/2018-4
Nova Gorica, 10. maja 2018     

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 18/17 in 80/17) sklicujem 36. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 24. maja 2018 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 35. seje mestnega sveta, ki je bila 19. aprila 2018

      
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka v letu 2017

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka v letu 2017 ter obrazložitev

Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka v letu 2017
 
 
7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Statut Javnega zavoda za šport Nova Gorica

8.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

9.    Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

10.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Najemni pogodbi za nedoločen čas za poslovni prostor na Cesti IX. korpusa 61 v Solkanu

Sklep o podaji soglasja k Najemni pogodbi za nedoločen čas za poslovni prostor na Cesti IX. korpusa 61 v Solkanu ter obrazložitev

11.    Predlog Odloka o OPPN Trnovo-zahod (druga obravnava)

Odlok o OPPN Trnovo-zahod ter obrazložitev

OPPN Trnovo-zahod

Grafična priloga

12.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Trnovo-zahod (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Trnovo-zahod ter obrazložitev

Grafična priloga 1

Grafična priloga 2

Grafična priloga 3

Grafična priloga 4

Grafična priloga 5

Grafična priloga 6

Grafična priloga 7

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Trnovo-zahod

13.    Predlog Sklepa o sprejemu Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 1.

Sklep o sprejemu Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnin premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 1

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam