2. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. februarja 2019 ob 15. uri

Datum: 07.02.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-8/2019-1
Nova Gorica, 7. februar 2019  

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 21. februarja 2019 ob 15. uri
v veliki dvorani MONG.

 


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 31. januarja 2019

2.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

4.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju komisije za mednarodne odnose ter obrazložitev

Sklep o imenovanju komisije za peticije in enake možnosti ter obrazložitev

Sklep o imenovanju komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. in sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

5.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

Obrazložitev Proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2019 – 2022

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnih premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2019

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2019

Sklep v zvezi izjemami odstopanja od Načrta ravnanja z nepremičnih premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o določitvi števila delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje župana

Sklep o določitvi števila delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje župana ter obrazložitev

7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu  

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu  ter obrazložitev

Poročilo o delu »Centra za pomoč na domu« za leto 2018

Predlog cene pomoči družini na domu za leto 2019

8.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini« ter obrazložitev

Pregledna karta obračunskih območij

Pregledna karta obstoječe in predvidene komunalne opreme

9.    Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu« (prva obravnava)

Odlok o razveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu«

10.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 4906/2 in 4905/18 k.o. Branik

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 4906/2 in 4905/18 k.o. Branik  ter obrazložitev

Posnetek

PISO izris

11.    Predlog Spremembe Statuta Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek).

Spremembe Statuta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

 


 

dr. Klemen Miklavič  
 ŽUPAN


 


< Nazaj na seznam