6. seja odbora za prostor, ki bo v torek, 23. julija 2019 ob 17. uri

Datum: 19.07.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor


Številka: 900-15/2019-15
Nova Gorica, 19. julija 2019


V A B I L O


Sklicujem 6. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 23. julija 2019 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 5. seje odbora za prostor, ki je bila 18. 6. 2019
2.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019
3.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 4903/11 in 4903/12 k. o. Branik
4.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 7718/2 in 7718/3 k. o. Dornberk
5.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


    Luka Manojlović
    PREDSEDNIK


VABLJENI:
• župan
• člani odbora
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam