12. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 23.9.2019 ob 17. uri

Datum: 23.09.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,        
volitve in imenovanja


Številka: 900-23/2018-36
Nova Gorica, 20. septembra 2019


V A B I L O

Sklicujem 12. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


PONEDELJEK, 23. septembra 2019 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 11. seje komisije, ki je bila 12. 9. 2019
2.    Podaja mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnateljice Vrtca Nova Gorica
3.    Razno.

 


Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 
Maja Erjavec
PREDSEDNICA


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam