9. seja odbora za prostor, ki bo v torek, 22. oktobra 2019 ob 17. uri

Datum: 19.10.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor


Številka: 900-15/2019-23
Nova Gorica, 17. oktobra 2019


V A B I L O


Sklicujem 9. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 22. oktobra 2019 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 8. seje odbora za prostor, ki je bila 24. 9. 2019
2. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom 2018 Javnega podjetja KENOG d. o. o.
3. Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1
4. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 386/8 k. o. Loke
5. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2536/14 k. o. Banjšice
6. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2536/13 k. o. Banjšice
7. Predlog Sklepa o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 5490 k. o. Osek
8. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1271/3 k. o. Ravnica
9. Razno.  Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


           Luka Manojlović
            PREDSEDNIKVABLJENI:
• župan
• člani odbora
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam