14. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v sredo, 6. novembra 2019 ob 17.30 uri

Datum: 04.11.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,        
volitve in imenovanja


Številka: 900-23/2018-42
Nova Gorica, 4. novembra 2019


V A B I L O

Sklicujem 14. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


SREDO, 6. novembra 2019 ob 17.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 13. seje komisije, ki je bila 9. 10. 2019
2.    Imenovanje nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda OŠ Dornberk
3.    Podaja mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnatelja Gimnazije Nova Gorica
4.    Razno.

 


Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


 
 Maja Erjavec                                                           
PREDSEDNICA


VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam