12. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v sredo, 5. februarja 2020 ob 16.30 uri

Datum: 31.01.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-17/2019-33
Nova Gorica, 31. januarja 2020

V A B I L O


Sklicujem 12. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


SREDO, 5. februarja 2020 ob 16.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 11. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki je bila 18. 12. 2019
2.    Predlog Pravilnika o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti
3.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (skrajšani postopek)   
4.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                              dr. Zoran Božič
                                               PREDSEDNIK

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam