13. seja Odbora za gospodarstvo, ki bo v ponedeljek, 20. aprila 2020 ob 18. uri

Datum: 17.04.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Odbor za gospodarstvo

Številka: 900-16/2019-25
Nova Gorica, 17. aprila 2020


V A B I L O

Sklicujem 13. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 20. aprila 2020 ob 18.00 uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 12. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 9. 3. 2020
2.    Predlog Odloka o uporabi proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)
3.    Predlog Sklepov o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za  leto 2019 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2020
4.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                              Damjana Pavlica
                                               PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam