Sprejetni akti 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 18. oktober 2018 ob 13. uri

Datum: 23.10.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 40. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 18. OKTOBRA 2018 OB 13. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 39. seje mestnega sveta, ki je bila 20. septembra 2018
         
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu poročila

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Zavod za gozdove Republike Slovenije, Območna enota Sežana

5A. Predlog sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04002 – stroški oglaševalskih storitev

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04002 – stroški oglaševalskih storitev

5B. Predlog sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 07113 – praznična okrasitev mesta

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 07113 – praznična okrasitev mesta

6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v MONG (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

8.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo poslovnega prostora v pritličju stavbe Mestne občine Nova Gorica za nedoločen čas

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo poslovnega prostora v pritličju stavbe Mestne občine Nova Gorica za nedoločen čas

9.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za najem dela zemljišča parc. št. 1509 k. o. Nova Gorica (pogodba št. 478-434/2008-6)

Sklep o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za najem dela zemljišča parc. št. 1509 k. o. Nova Gorica (pogodba št. 478-434/2008-6)

10.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za najem dela zemljišča parc. št. 1509 k. o. Nova Gorica (pogodba št. 478-403/2008-7)

Sklep o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za najem dela zemljišča parc. št. 1509 k. o. Nova Gorica (pogodba št. 478-403/2008-7)

11.    Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 3

Sklep o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 3

12.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

Sklep o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 4906/4 in 4906/5 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 4906/4 in 4906/5 k. o. Branik

14.    Predstavitev prejetih arhitekturnih predlogov umestitve vsebin v objekt Daimond.


< Nazaj na seznam