Sprejeti akti 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 12. marca 2020 ob 15. uri

Datum: 12.03.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

SPREJETI AKTI 13. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 12. MARCA 2020 OB 15. URI

 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 6. februarja 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o razrešitvi predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svetu zavoda Osnovna šola Solkan in sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Čepovan

Sklep o razrešitvi članice odbora za kulturo, šolstvo in šport in sklep o imenovanju nadomestne članice

6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica

7.    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica

8.    Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Sklep da se o Odloku o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica opravi druga obravnava

9.    Predlog Sklepa v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova Gorica

Sklep v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova Gorica

10.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)  

Odlok o dopolnitvi Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – dopolnitev marec 2020

Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – dopolnitev marec 2020

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica  

Sklep o podaji soglasja k Spremembam in dopolnitvam Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

14.    Predlog Sklepa o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica.  

Sklep o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica


< Nazaj na seznam