Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

GREVISLIN - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah

 • DATUM OBJAVE 13. maj 2022

 • STATUS PROJEKTA: Zaključeni projekti
 • PREDVIDEN ZAKLJUČEK: 14. 2. 2022
 • VREDNOST PROJEKTA: 2. 940.032,53 EUR
 • DELEŽ SOFINANCIRANJA: 2.499.027,63 EUR

Projekt GREVISLIN, pod vodilnim partnerstvom RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, je strateški projekt, odobren na Ciljnem razpisu za strateške projekte št. 05/2018, programa Interreg Italija-Slovenija. Projekt, ki se je začel izvajati v novembru 2018, je združeval 7 partnerjev iz Slovenije in 7 iz Italije. Na slovenski strani so bili to poleg RRA SP še Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Inštitut za vode Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in Občina Postojna. Aktivnosti so potekale tudi v Občini Renče-Vogrsko, Občini Miren-Kostanjevica in Občini Vipava. Na italijanski strani pa so sodelovali Urad za vodno območje Vzhodnih Alp, Avtonomna Dežela Furlanija – Julijska krajina - Centralna direkcija za okolje in energetiko - Služba za upravljanje z vodnimi viri, Deželna agencija za varstvo okolja Furlanije Julijske krajine, Konzorcij »Consorzio di Bonifica Pianura Isontina«, Občina Staranzano, Dežela Benečija, Beneška agencija za inovacije v primarnem sektorju - Veneto Agricoltura.

Namen projekta je bil razviti trajnostno celostno kohezivno čezmejno območje z jasno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture. Slednje je podlaga za skupno ozaveščenost in ukrepe za trajnostni čezmejni razvoj: ohranjenost okolja, nove možnosti trajnostne rabe prostora za prebivalce in obiskovalce, doseganje globalnih, transnacionalnih, nacionalnih ciljev na področju okoljskega razvoja in novih zelenih zaposlitev. Vrednotenje in promocija naravnih vrednot pomenijo večjo privlačnost območja, tudi z vidika potencialnega turističnega razvoja. Velik poudarek je bil dan okoljski trajnosti, ohranjanju čezmejne biotske raznovrstnosti in zaščite habitatov.

Mestna občina Nova Gorica je bila v projekt vključena z dvema investicijama, in sicer z vzpostavitvijo javne infrastrukture na vhodu v zaščiteno območje ob Lijaku pri Ajševici, ob regionalni cesti Nova Gorica-Šempas, kjer je bilo urejeno parkirišče, dodatna ozelenitev in postavljena urbana oprema tudi za potrebe rekreativnih padalcev. Druga investicija je zajemala ureditev sprejemnih prostorov za obiskovalce na gradu Rihemberk s predstavitvijo bližnjih območji NATURA 2000 in samega gradu (t. i. Infoteka NATURA 2000 grad Rihemberk).

Mestna občina Nova Gorica je s svojimi pilotnimi aktivnostmi v okviru projekta pripomogla k promociji naravne in kulturne dediščine ter k širjenju zavedanja o pomenu ohranjanja narave ter pomenu zaščitenih območji v okviru Nature 2000.

Infoteka Natura 2000 je urejena v gradu Rihemberk, kulturnem spomeniku državnega pomena, ki je hkrati pomembna lokacija varovane narave in sestavni del območij Natura 2000. Infoteka služi kot informacijsko-interpretacijska točke za obiskovalce gradu in obiskovalce naravnega okolja v njegovi okolici. Skozi vsebino Infoteke grad Rihemberk se na zanimiv način prepletajo naravoslovne in naravovarstvene vsebine ter izjemna kulturna dediščina gradu.

Infoteka je zasnovana v vhodnem poslopju gradu in pripadajočem stolpu, ob glavnem vhodu v grajski kompleks. Sprejemni prostor za obiskovalce in osrednji razstavni prostor sta locirana v I. nadstropju, pomožni prostori ter sanitarije so locirani v I. in II. nadstropju.

Na omenjenih površinah je omogočeno spoznavanje Nature 2000 in specifik zavarovane lokacije gradu Rihemberk preko razstav, didaktičnih pripomočkov, manjših delavnic in podobnih vsebin. Omenjenim načinom interpretacije vsebine je prilagojena oprema obravnavanih prostorov.

Ključne aktivnosti tega dela projekta so vključevale načrtovanje gradbeno-obrtniških in konservatorsko-restavratorskih del, pripravo scenarija predstavitev in zbiranje/pripravo predstavljenega besedilnega in slikovnega gradiva, načrtovanje opreme in grafične podobe Infoteke, načrtovanje digitalnih predstavitvenih vsebin ter izdelava vsega navedenega z namestitvijo v predvidenih prostorih.

Bistven del aktivnosti je bila tudi postavitev male čistilne naprave in vzpostavitev delovanja osnovne infrastrukture na gradu Rihemberk (kanalizacija, vodovod, elektrika, telekomunikacijske povezave), vključno z zagotovitvijo sanitarij za obiskovalce gradu.

 

KONTAKT:

Projektna pisarna Mestne občine Nova Gorica

Mateja Zoratti

tel.: 05/ 33 50 176

e-naslov: mateja.zoratti@nova-gorica.si

 

Klopce  Grad Rihemberk 

Avtor: Mateja Pelikan

 

 

Projekt GREVISLIN rešuje skupne teritorialne izzive na področju dolgoročnega čezmejnega strateškega načrtovanja razvoja in varstva zelene infrastrukture, dolgoročnega spremljanja stanja voda in biotske raznovrstnosti habitatov. Osredotoča se na območja povodja Soče, spodnjega toka Livenza in porečja Vipave. Preko izvajanja pilotnih aktivnosti in naložb vzpostavitve zelenih infrastruktur na območju NATURA 2000 ter povečevanja ozaveščenosti ciljnih skupin o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami, varovanih območij ter gozdnih in kmetijskih površin, bodo projektni partnerji dosegali cilje, zastavljene v projektni prijavnici, kot tudi cilje programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija.

V sklopu projekta GREVISLIN so predvidene naslednje investicije:

 • Izgradnja nasipa na območju občine Ajdovščina za kontrolirano razlivanje vode na razlivno polje in vzpostavitev razlivnih površin. Investicija bo prispevala k ohranitvi in izboljšanju biotsko zelo bogatih habitatov ob reki Vipavi.
 • Odstanitev nasipa na območju občine Vipava z namenom izboljšanja habitatov in vrst ter ekosistemskih storitev. Investicija bo vzpostavila razlivne površine na Vipavskem polju.
 • V okviru projekta bo na gradu Rihemberk vzpostavljena informacijsko-interpretacijska točka (Infoteka). V urejenih prostorih bo mogoče skozi razstave, s pomočjo didaktičnih pripomočkov, delavnic ter podobnih dogodkov spoznavati bogastvo Nature 2000 in zaščitenih območij. Spoznavanje naravovarstvenih vsebin bo mogoče v neposredni povezavi z varovanjem in oživljanjem kulturne dediščine spomenika Grad Rihemberk, ki hkrati predstavlja pomembno zatočišče visoko ogroženih in zavarovanih živalskih vrst.
 • Projekt GREVISLIN predvideva ureditev javne infrastrukture na vstopni točki Lijak, ureditev parkirišča in zazelenitev. Namen investicije je razbremeniti posebej občutljiva območja (v tem primeru območje Nature 2000) z usmerjanjem prihodov obiskovalcev na za to posebej urejena območja.
 • Izvedba pilotnega ukrepa Ozelenitev obrežin Renče, ki naslavlja zeleni obrečni koridor na območju ohranjenih meandrov v spodnjem toku reke Vipave. Ukrep prispeva k izboljšanju stanja vodnih habitatov v območju Natura 2000 – Dolina Vipave, prispeva k prihodnjemu trajnostnemu razvoju, pozitivno pa učinkuje tudi na razvoj turističnega potenciala. Pilotni ukrep obsega tri posege na območju občine Renče-Vogrsko.
 • Občina Postojna bo investirala v ureditev pešpoti ob reki Pivki, ki bo uredila zeleno infrastrukturo na robu območja Nature 2000 in preusmerila obisk na biotsko manj ranljiva območja. Investicija naslavlja problem nekontroliranega in neusmerjenega obiska v območju porečja reke Pivke, posledično pa prekomerno onesnaževanje ter negativni vplivi na habitate in ogrožene vrste v območju. Z ureditvijo usmerjenega obiska ter ureditvijo učilnice v naravi, bi lahko na ostala območja prenesli primer dobre prakse sodelovanja med lokalno skupnostjo, izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter naravovarstvenimi organizacijami, ki se jih lahko prenese tudi širše na regijo in programsko območje.
 • Prilagoditev zajezitve v Zagraju, ki zagotavlja povrnitev k naravnemu stanju reke v korist celotnega habitata in ribje skupnosti.
 • Investicija na reki Livenzi bo odstranila napadalne rastline, ki so se razširile zaradi malomarnosti vzdolž bregov in nasipov. V sklopu projekta GREVISLIN bo intervencija preprečila razdrobljenost ekosistema, ki vodi v erozijo ekološke raznovrstnosti.