Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Skupnostni center Nova Gorica - II. Faza

 • DATUM OBJAVE 13. maj 2022

 • STATUS PROJEKTA: Zaključeni projekti
 • PREDVIDEN ZAKLJUČEK: maj 2021
 • VREDNOST PROJEKTA: 1.342.990,22 EUR z DDV

Evropski sklad za regionalni razvoj

https://www.eu-skladi.si/

Viri financiranja projekta:

 • 476.720,61 EUR Mestna občina Nova Gorica
 • 350.000,00 EUR Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (80% ESRR in 20% slovenska udeležba v kohezijski politiki) za sofinanciranje bivalnih enot / stanovanjskih skupin
 • 316.780,61 EUR EZTS-GO za izvedbo sorazmernega deleža Info Točke in Centra za duševno zdravje v okviru projekta Interreg IT-SLO Salute-Zdravstvo
 • 199.489,00 EUR Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (povratna sredstva)

 

Prispevek projekta k doseganju kazalnikov rezultata in učinka OP EKP 2014-2020.

ID*

Kazalnik

Vrsta kazalnika

Merska enota

Ciljna vrednost 2021

Prednostna os 9, prednostna naložba 9.3, specifični cilj 9.3.3: Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe

9.19

Število oseb v institucijah

rezultat

število

-12

9.20

Število enot, v katere je bilo investirano

učinek

število

2

Mestna občina Nova Gorica, kot investitor in odgovorni nosilec projekta, se je odločila za izvedbo investicijskega projekta »Skupnostni center Nova Gorica – II. Faza«, ki predvideva izvedbo rekonstrukcije, obnove in dozidave obstoječega objekta z ID št. 1778 k.o. 2304 Nova Gorica na parceli številka 618/32 k.o. 2304 Nova Gorica, kjer naj bi se vzpostavilo delovanje različnih socialno varstvenih programov, ter podelitev brezplačne stavbne pravice na parcelni številki 618/33 k.o. 2304 Nova Gorica za obdobje 34 let Rdečemu Križu, Območno združenje Nova Gorica, kjer naj bi izvedel novogradnjo Humanitarnega centra Nova Gorica. Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice številka 478-413/2017-10 je bila sklenjena dne 07.11.2017. Predmet obravnave tega dokumenta je le izvedba rekonstrukcije in dozidave obstoječega objekta na parceli št. 618/32 k.o. 2304 Nova Gorica. Gre za operacijo (investicijo), ki je v javnem interesu in ne predstavlja državne pomoči, saj se ne nanaša na nobeno gospodarsko dejavnost. Predstavlja naložbo v infrastrukturo občine, ki bo oddana v brezplačni uporabo za izvajanje dejavnosti v splošno, javno korist.

Osnovni namen

Osnovni namen investicijskega projekta je vlaganje in posledično izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe z namenom deinstitucionalizacije, zagotovitev kakovostne socialno varstvene infrastrukture in programov za zagotovitev boljše socialne vključenosti na regionalnem, čezmejnem, predvsem pa na lokalnem nivoju ter ustrezne socialne varnosti socialno ogroženih in ostalih šibkejših skupin prebivalcev, izboljšanje življenjskih pogojev ter prispevati k povečanju privlačnosti okolja kot bivanjskega in delovnega okolja. Namen projekta je krepitev deinstitucionalizacije v Sloveniji t.j. zagotovitev infrastrukture, ki bo omogočila samostojnejše bivanje oseb, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo in pomoč. S projektom bo pridobljena infrastruktura za vzpostavitev dveh stanovanjskih skupin in s tem izpolnjeni predpogoji za vzpostavitev in krepitev t.i. skupnostnih storitev t.j., krepitev samostojnejšega življenja odraslih oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Izvedba projekta bo tako pospešila skladen socialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja in s tem dviga življenjskega standarda vseh občanov v MO Nova Gorica. Pripomogla bo h krepitvi sodelovanja med institucijami in nevladnimi organizacijami za povečanje socialne vključenosti in dostopnosti do storitev na lokalni, regionalni in čezmejni ravni, ki bodo prispevale k zmanjšanju tveganja revščine, k povečevanju vključenosti prebivalcev z duševnimi motnjami v ustrezne programe ter k povečani ozaveščenosti in informiranosti glede programov socialnega varstva in duševnih motenj.

Glavni cilj

Glavni cilj investicijskega projekta je v načrtovanem obdobju celovito urediti/rekonstruirati in obnoviti Skupnostni center Nova Gorica na parceli številka 618/32 k.o. 2304 Nova Gorica, ki zajema rekonstrukcijo in obnovo obstoječega objekta »poslovni objekt z bivšim samskim domom« (ID stavbe: 1778 k.o. 2304 Nova Gorica) ter novogradnjo v skupni neto tlorisni površini 1.137,2 m2 oziroma v skupni bruto tlorisni površini 1.256,8 m2 in izvedbo zunanje ureditve z ustreznimi parkirnimi površinami ter na ta način ustrezno sanirati degradirano urbano območje mesta Nova Gorica z umestitvijo novih socialno varstvenih in drugih sorodnih programov s poudarkom na razvoju t.i. skupnostnih storitev s ciljem deinstitucionalizacije (dve bivalni oziroma stanovanjski skupini za osebe s težavami v duševnem razvoju, organiziranje dnevnega centra za osebe v duševnem zdravju ipd.). V okviru projekta je bila predvidena tudi podelitev brezplačne stavbne pravice za namen izgradnje in vzpostavitve Humanitarnega centra na površinah porušenega objekta »Menze« (na parceli številka 318/33 k.o. 2304 Nova Gorica). MO Nova Gorica je za to parcele podelila stavbno pravico Rdečemu križu Slovenije, OZ Nova Gorica, in sicer za izgradnjo Humanitarnega centra, za kar je bila tudi že sklenjena Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice številka 478-413/2017-10 dne 07.11.2017.

Specifični cilji, učinki

Specifični cilji, učinki, ki predstavljajo neposreden produkt obravnavane operacije, so sledeči:

 • 1.256,8 m2 bruto tlorisne površine oziroma 1.137,2 m2 neto tlorisne površine rekonstruiranega, obnovljenega in dozidanega (novogradnja) objekta Skupnostni center Nova Gorica; v okviru katerega se bo razpolagalo z naslednjimi novimi kapacitetami:
  • 2 novi stanovanjski skupini (bivalni enoti) za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju, ki bosta sprejeli do 12 oseb, v 2. nadstropju objekta;
  • 22 ležišč v Centru za brezdomce v 1. nadstropju objekta (+ 1 postelja za dežurno osebo);
  • 1 Info Točka EZTS GO (informativna pisarna) v pritličju objekta, ki bo namenjena informiranju občanov o možnih oblikah pomoči in vključevanju občanov v programe, ki jih izvajajo različne institucije na področju socialnega varstva in nevladne organizacije;
  • 1 Dnevni center za duševno zdravje v pritličju objekta za sprejem do 10 oseb;
  • 1 Center za duševno zdravje EZTS GO v pritličju objekta, kjer že deluje Pro bono ambulanta, ki bo namenjen terapevtskim obravnavam vodenim s strani strokovnjakov, socializaciji, socialni integraciji in izobraževalnim dejavnostim za vse prebivalce s slovenske in italijanske strani;
 • podeljena brezplačna stavbna pravica za izvedbo novega objekta Humanitarnega centra Nova Gorica v skupni površini cca 668,6 m2;
 • 2.581 m2 urejenih/revitaliziranih degradiranih urbanih površin na parceli št. 618/32 in 618/33 obe k.o. 2304 Nova Gorica.