37. seja odbora za prostor, ki bo v torek, 22. maja 2018 ob 15.30 uri

datum: 18.05.2018

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor


Številka: 900-26/2014-106
Nova Gorica, 18. maja 2018

V A B I L O


Sklicujem 37. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 22. maja 2018 ob 15.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 36. seje odbora za prostor, ki je bila 17. 4. 2018
2.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Najemni pogodbi za nedoločen čas za poslovni prostor na Cesti IX. korpusa 61 v Solkanu
3.    Predlog Odloka o OPPN Trnovo-zahod (druga obravnava)
4.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Trnovo-zahod (prva obravnava)
5.    Predlog Sklepa o sprejemu Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 1
6.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                            Aleš Dugulin
                                           PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva