3. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 15. aprila 2019 ob 16. uri

datum: 12.04.2019

kategorija: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo in zdravstvo

 

Številka: 900-18/2019-4
Nova Gorica, 12. aprila 2019


V A B I L O


Sklicujem 3. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 15. aprila 2019 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Potrditev zapisnika 2. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 18. 3. 2019
2.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018
3.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Vida Škrlj
PREDSEDNICA

 


VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva