Proračun 2020 - rebalans I

datum: 02.07.2020

kategorija: Proračun

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Posebni del

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Načrt razvojnih programov 2020 – 2023

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2020 – 2023

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2020 – rebalans 1

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2020 – rebalans 1

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s premičnim premoženjem MONG za leto 2020 – rebalans 1