Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Prostorska konferenca Meblo-vzhod

DATUM OBJAVE 24. september 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

PROGRAM PRIPRAVE
ZA OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT (ZAZIDALNI NAČRT) MEBLO VZHOD

1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Ureditveno območje obsega pretežno proste površine vzhodno od kompleksa Meblo Holding d.o.o. do kompleksa MIP d.d., južno od Kromberške vpadnice do Streliške poti oziroma kanala Koren. Obstoječe površine so travniki, delno vinograd, delno sadovnjak, vzporedno s Kromberško vpadnico teče varovalni in varnostni pas infrastrukture. Območje ima urejen cestni priključek samo na območju MIP-a. Preko območja poteka na južni strani kanal S za odvod fekalnih voda in odprt kanal Koren za odvod meteornih voda. Primarni vodovod Φ300 mm poteka vzporedno s Kromberško vpadnico. Preko območja potekajo varovalni pasovi treh daljnovodov: severno od Kromberške vpadnice je 20 kV daljnovod, 110 kV daljnovod in odklopljen 35 kV daljnovod. Telekomunikacijsko omrežje se nahaja v kompleksu Meblo Holding d.o.o. Območje nudi možnost nadaljevanja zazidave proizvodnega in poslovnega kompleksa vzdolž Kromberške vpadnice, ki bo povezala in zaključila karakterno in programsko homogen prostor vse do kompleksa MIP-a.
Območje je razdeljeno na tri vsebinsko različne cone. Cono nove pozidave, cono prometne infrastrukture in cono obstoječih komunalnih naprav.
Pravno podlago za pripravo akta predstavlja programska zasnova za zazidalni načrt Meblo-vzhod, kot element prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave - časopis Oko 18/2003).

2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Območje pozidave je namenjeno gradnji večnamenskih objektov in obrtne cone. V območju se bodo lahko gradili objekti in naprave samo za poslovne, proizvodne, obrtne in servisne dejavnosti, ki ne presegajo dovoljenih negativnih vplivov v okolje in ne vplivajo negativno na kvalitetne krajinske značilnosti območja. Objekt Surovine Nova Gorica bo po preselitvi dejavnosti namenjen novi vsebini. Predvidena je ureditev primarne prometne navezave območja na Kromberško vpadnico, izboljšana ureditev Kromberške vpadnice in regulacija hudourniškega jarka – pritoka potoka Lesina. Varovalni in varstveni pas ob Kromberški vpadnici, ki obsega regionalno cesto, trase daljnovodov in vodovod, bo ostal nezazidan in se bo uporabljal kot zeleni pas.


3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Obravnavano območje meri cca 8,7 ha. Ureditveno območje obsega površine vzhodno od kompleksa Meblo Holding d.o.o. do kompleksa MIP d.d., južno od Kromberške vpadnice do Streliške poti oziroma kanala Koren.
Območje obsega zemljišča parcel št.: 1114/6, del 1113/1, 1133/3, del 1335/11, 1188/1, del 1180/2, del 1180/9, del 1180/16, del 1400, del 1401, del 1180/11, del 1180/19, 1180/13, 1187/13, 1187/3, 1187/1, 1187/23, 1193/1, 1193/8, 1193/2, 1186/16, 1186/13, 1186/4, 1183/1, 1183/7, 1195/14, 1187/13, 1187/14, 1187/15, 1187/3, 1187/21, 1182/8, 1182/9, 1182/10, 1182/11, 1182/2, 1182/3, 1187/2, 1193/17, 1193/15, 1186/11, 1193/15, 1186/7, 1186/1, 1186/10, 1186/8, 1186/9, 1186/6, 1186/12, 1183/5, 1183/18, 1183/11, 1183/3, 1183/6, 1183/9, 1183/4, 1183/8, 1195/15, vse k.o. Kromberk.
Zahodna meja poteka v ravni črti od Streliške poti proti severozahodu do priključka poljske poti na Kromberško vpadnico, nato ob Kromberški vpadnici proti zahodu, prečka Kromberško vpadnico in nato v severnem loku nazaj do Kromberške vpadnice. Proti vzhodu poteka severna meja po južnem robu Kromberške vpadnice do priključne ceste med MIP-om in Surovino Nova Gorica in nato proti jugu do Streliške poti. Južna meja je severni rob Streliške poti oziroma severna meja varovanega območja gozda Panovec.

4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Lokacijski načrt pripravlja občinska strokovna služba. Načrtovalec bo družba ProArc d.o.o. Nova Gorica.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Nova Gorica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, območna pisarna Nova Gorica;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
5. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;
6. Zavod za gozdove RS, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica;
7. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Nova Gorica;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica;
9. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica;
10. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica;
11. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
12. Kabelska televizija Nova Gorica;
13. Komunalna energetika Nova Gorica
14. Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.;
15. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe;
16. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo;
17. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti.
V kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.

5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Načrtovalec bo izdelal vse potrebne strokovne podlage skladno s 7. členom ZUreP.
Načrtovalec bo smiselno upošteval izdelane strokovne podlage: Idejna rešitev- ZN Meblo-vzhod, junij 2002 in druge že izdelane strokovne podlage.
6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca.

7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Digitalni geodetski posnetek območja, kot podlago za izdelavo načrta, bo izdelal soinvestitor načrta, Projekt d.d. Nova Gorica.

8. člen
(Roki za pripravo)
- prostorska konferenca 26.09.2003
- pridobitev usmeritev in pogojev 30 dni
- priprava osnutka 90 dni po prejemu usmeritev
- druga prostorska konferenca 10 dni po prejemu osnutka
- obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitviprva naslednja seja Mestnega sveta
- javna razgrnitev 30 dni
- priprava strokovnega stališča do pripomb 15 dni
- obravnava pripomb in sprejem stališča do pripomb prva naslednja seja Mestnega sveta
- priprava dopolnjenega osnutka 30 dni od prejema potrjenih stališč
- pridobitev soglasij in mnenj 30 dni
- priprava usklajenega predloga 30 dni po prejemu soglasij in mnenj
- obravnava usklajenega predloga in sprejem odloka prva naslednja seja Mestnega sveta

9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega akta bosta zagotovila investitorja, Projekt d.d. Nova Gorica in Meblo PTRC.