14. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 19. februarja 2004 ob 14. uri

Datum: 13.02.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 11. 2. 2004V A B I L ONa podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, 20/2002) sklicujem 14. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 19. februarja 2004 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 13. seje mestnega sveta, ki je bila 29. 1. 2004

2. Poročilo o izvršenih sklepih 13. seje mestnega sveta z dne 29. 1. 200414_seja_točka_23. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov14_seja_točka_34. Predlog odloka o spremembi območja naselja Grgarske Ravne in o imenovanju novega naselja Dragovica (prva obravnava)14_seja_točka_45. Informacija o poteku priprav na proslavo ob vstopu Slovenije v EU

6. Informacija o problematiki podjetnikov na Prvomajski ulici v Novi Gorici14_seja_točka_67. Predlog pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica14_seja_točka_78. Predlog sklepa o zamenjavi zemljišč del parc. št. 1183, 1196/3 in 3609/18 k.o. Vrtojba za ustrezen solastniški delež na bodočem objektu14_seja_točka_89. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1227 k. o. Kromberk14_seja_točka_910. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1327/38 k.o. Nova Gorica14_seja_točka_1011. Predlog sklepa o odkupu solastniškega deleža zemljišč parc. št. 1910 in 1911 k.o. Nova Gorica14_seja_točka_1112. Predlog sklepa o ukinitvi javnega doba parc. št. 2249/17

Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča 664/4 in 664/5 za zemljišče parc. št. 2249/17 k.o. Renče14_seja_točka_1213. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 408, 409, 410, 411, 412/1 in 412/2 k.o. Nova Gorica14_seja_točka_1314. Predlog sklepa o prodaji lastniškega deleža MONG v podjetju MIP14_seja_točka_1415. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam