Sklepi 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 2. oktobra 2003, s pričetkom ob 14. uri

Datum: 13.10.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Kadrovske zadeveSklep o podaji pobude Državnemu zboru RS za sprejem zakona o zagotavljanju pravic delavcem, ki se jim zaradi vstopa Slovenije v EU zmanjšujejo pravice iz delovnega razmerjaSklep o potrditvi strokovnega stališča oddelka za okolje in prostor do pripomb in predlogov k osnutku LN za dostopno cesto na centralno odlagališče odpadkov, podanih na javnih obravnavah ter v času javne razgrnitveProgram priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Meblo - vzhodProgram priprave za občinski lokacijski načrt (zazidalni načrt) Damber IIISklep o sprejemu poročila o izvajanju varstva starejših oseb v Mestni občini Nova GoricaSklep o oddaji v brezplačno uporabo za dobo petih let nezasedeno polovico objekta vrtec Ciciban Slovenskemu združenju za duševno zdravjeOdlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Nova GoricaOdlok o ukinitvi javnega dobra parc.št. 845/8 k.o. Nova GoricaSklep o odkupu zemljišča parc.št. 178/1 k.o. Nova GoricaSklep o sprejemu dokumenta identifikacije investicijskega projekta Osnovna šola in telovadnica PrvačinaSklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo šolskega objekta in telovadnice v Prvačini


< Nazaj na seznam