Sprejeti akti 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 22.5.2003 ob 14.uri

Datum: 22.05.2003
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Predlog dnevnega reda:



1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 10. 4. 2003

Potrditev zapisnika 5. seje mestnega sveta, ki je bila 24. 4. 2003



2. Poročilo o izvršenih sklepih 1. izredne seje mestnega sveta z dne 10. 4. 2003 in 5. seje mestnega sveta z dne 24. 4. 2003



3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov



4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)

Kadrovske zadeve



5. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 (druga obravnava)

Sklep, da se o odloku o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2002 opravi druga obravnava



6. Predlog sklepa o pristopu in podpori programa dejavnosti zavoda Visokošolsko središče Diligentia (hitri postopek)

Sklep, da se o sklepu o pristopu in podpori programa dejavnosti zavoda Visokošolsko središče Diligentia opravi druga obravnava



7. Predlog sklepa o spremembi 3. člena pogodbe o koncesiji za opravljanje mestnega potniškega prometa med MONG in družbo Avrigo (hitri postopek)

Sklep o spremembi 3. člena pogodbe o koncesiji za opravljanje mestnega potniškega prometa med MONG in družbo Avrigo



8. Predlog sklepa o pridobitvi poslovnega prostora na parc. št. 805 k.o. Nova Gorica (hitri postopek)

Sklep o pridobitvi poslovnega prostora na parc. št. 805 k.o. Nova Gorica



9. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1000/3, 1001/9 in 1348/4 k.o. Kromberk (hitri postopek)

Sklep o nesprejetju sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1000/3, 1001/9 in 1348/4 k.o. Kromberk



10. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1537/6 in 1537/18 k.o. Solkan (hitri postopek)

Sklep, da se o sklepu o prodaji zemljišča parc. št. 1537/6 in 1537/18 k.o. Solkan opravi druga obravnava



11. Predlog sklepa o prodaji zemljišča del parc. št. 420/245 k.o. Kromberk (hitri postopek)

Sklep, da se o predlogu sklepa o prodaji zemljišča del parc. št. 420/245 k.o. Kromberk opravi druga obravnava



12. Predlog sklepa o sprejemu pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v MONG (hitri postopek)

Sklep o sprejemu pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Mestni občini Nova Gorica



13. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 465/03-50/01 (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1351/23 k.o. Solkan (hitri postopek)

Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa št. 465-03-52/01 (hitri postopek)

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1351/24 k.o. Solkan (hitri postopek)

Sklep



14.

Sklep o ustanovitvi sedem članske komisije za razvoj visokega šolstva



15.

Sklep o protestu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica proti gradnji cestninske postaje Vogrsko


< Nazaj na seznam