39. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. maja 2006 ob 14. uri

Datum: 12.05.2006
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 062-02-1/2002

Nova Gorica: 10. 5. 2006 V A B I L O Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 39. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 18. maja 2006 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica
. Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika nadaljevanja 37. seje mestnega sveta, ki je bila 31. marca 20062. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov39. seja - točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov3.A Predlog pisma notranjemu in pravosodnemu ministru Vlade RS39. seja - točka 3A

39. seja - točka 3A-14. Poročilo o izvršenih sklepih 38. seje mestnega sveta z dne 20. april 200639. seja - točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja39. seja - točka 5-1

39. seja - točka 5-2

39. seja - točka 5-3

39. seja - točka 5-4

39. seja - točka 5-5

39. seja - točka 5-6

39. seja - točka 5-7

39. seja - točka 5-86. Predlog odloka o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko39. seja - točka 67. Predlog odloka o turistični taksi v MONG (prva obravnava)39. seja - točka 7

39. seja - točka 7-18. Predlog odloka o reji hišnih živali (prva obravnava)39. seja - točka 89. Predlog odloka o ukinitvi odloka o ureditvenem načrtu stanovanjsko poslovne cone Ob nebotičniku pri stari Komunali v Novi Gorici (hitri postopek)39. seja - točka 910. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijski projekt "Preureditev poslovnega objekta v proizvodno prodajni center (zeliščni center – Bio herbal Network)

Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijski projekt "Inkubator univerze v Novi Gorici (Politehnika-univerzitetni inkubator)39. seja - točka 10-1

39. seja - točka 10-2

39. seja - točka 10-3

39. seja - točka 10-4

39. seja - točka 10-5

39. seja - točka 10-6

39. seja - točka 10-7

39. seja - točka 10-8

39. seja - točka 10-910A. Predlog sklepa o soglasju z odgovorom strokovnih služb MONG Ustavnemu sodišču RS39. seja - točka 10A

39. seja - točka 10A-111. Predlog sklepa o potrditvi Poslovnega poročila o delu JP Mestne storitve d.o.o. Nova Gorica za leto 200539. seja - točka 11

39. seja - točka 11-112. Predlog sklepa o podaji soglasja k splošnim pogojem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju MONG39. seja - točka 12-1

39. seja - točka 12-213. Predlog sklepa o potrditvi posameznega progama prodaje stvarnega premoženja39. seja - točka 1314. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1351/18 k.o. Solkan39. seja - točka 1415. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 2146/7 k.o. Šempas39. seja - točka 1516. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 2146/6 k.o. Šempas39. seja - točka 1617. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 429/3 k.o. Gradišče39. seja - točka 17

Zapisnik nadaljevanja 37. seje mestnega sveta, del gradiva za 5. točko in gradivo za 3.A točko dnevnega reda bodo svetniki prejeli naknadno.

Istočasno vas obveščamo, da bo junijska seja na sporedu že 8. junija in ne 15., kot je bilo določeno s programom dela mestnega sveta, saj se tega dne v Novi Gorici odvija mednarodni Gospodarski forum. Hvala za razumevanje.Mirko BrulcŽUPAN


< Nazaj na seznam