Sprejeti akti 18. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 22. maja 2008

Datum: 22.05.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sklep imenovanje ravnateljice OŠ DornberSklep o imenovanju ravnatelja OŠ Frana Erjavca Nova Gorica.Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2007Odlok o porabi sredstev proračunske rezerveOdlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova GoricaSklep do naslednje seje mestnega sveta se odloži odločanje o predlogu odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in predlogu odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.Sklep mestni svet Mestne občine Nova Gorica potrdi osnutek aneksa št. 4 k pogodbi o medsebojnih obveznostih št. 465-03-48/2004 z dne 09.12.2005, sklenjeni med Mestno občino Nova Gorica in Hypo Leasing d.o.o. Ljubljana.Sklep o soglasju k prodaji namenskega premoženjaSklep o predlogu odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče-Fajdigovšče se opravi druga obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razpraveSklep o predlogu odloka o programu opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Damber III se opravi druga obravnava in se pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja iz razpraveOdlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Damber IIISklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MIP križiščeSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Nova GoricaOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola BranikOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola ČepovanOdlok o spremembah in dopolnitvahOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova GoricaOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova GoricaOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola SolkanOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola ŠempasSklep mestni svet Mestne občine Nova Gorica se seznani s poročilom o delovanju zavodov na področju višjega in visokega šolstvaSklep o brezplačni odsvojitvi nepremičninSklep Mestna občina Nova Gorica dovoljuje ustanovitev neodplačne stavbne pravice na skrajnem severnem delu parcele 657/5, vložna številka 2594 k.o. Nova GoricaSklep o soglasjuSklep mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Poročilom o mednarodnem sodelovanju Mestne občine Nova Gorica v letu 2007 in s Poročilom o mednarodnem sodelovanju krajevnih skupnosti, zavodov in raznih organizacij v Mestni občini Nova Gorica v letu 2007Sklep mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme posamezni program razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti št. 478-434/2006 za podajo nepremičnega premoženjaSklep mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme posamezni program razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti št. 478-516/2007 za podajo nepremičnega premoženja


< Nazaj na seznam