10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 29. septembra 2011, ob 14.00 uri

Datum: 22.09.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-13/2010

Nova Gorica, 19. septembra 2011





V A B I L O



Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo





v ČETRTEK, 29. septembra 2011 ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.






Predlog dnevnega reda:





1. Potrditev zapisnika 8. seje mestnega sveta, ki je bila 23. junija 2011

Potrditev zapisnika 9. seje mestnega sveta, ki je bila 14. julija 2011



2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov



Odgovori



Priloga 1



Priloga 2

Priloga 2 1



Priloga 3



3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov



4. Poročilo o izdanih sklepih 9. seje mestnega sveta z dne 14. julija 2011 in 2. izredne seje z dne 22. avgusta 2011



Poročilo o izdanih sklepih 9. seje mestnega sveta z dne 14. julija 2011 in 2. izredne seje z dne 22. avgusta 2011



5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja



Sklep o ne soglašanju z imenovanjem direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev



6. Predlog sklepa III o delitvi premoženja med MONG in Občino Renče-Vogrsko



Sklep III o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče Vogrsko ter obrazložitev



Sklep I



Sklep II



Sporazum o ureditvi razmerij, ki se nanašajo na obdobje skupnega poslovanja preko skupnega računa obeh občin v letu 2007



7. Predlog Statuta Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)



Statut Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev



8. Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)



Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in obrazložitev



9. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (druga obravnava)



Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JZ Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica in obrazložitev



Odlok o ustanovitvi JZ Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica



10. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v MONG (prva obravnava)



Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev



11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada MONG (hitri postopek)



Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev



Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo



12. Predlog sklepa o podaji soglasja KS Solkan za prodajo poslovnega objekta, IX. korpusa 46, Solkan



Sklep o podaji soglasja KS Solkan za prodajo poslovnega objekta, IX. korpusa 46, Solkan, ter obrazložitev



13. Predlog sklepa, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 121/2 in 1287/7 k.o. Kromberk



Sklep, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 121/2 in 1287/7 k.o. Kromberk in obrazložitev



Grafična priloga – parcela št. 121/2 k.o. Kromberk



Grafična priloga – parcela št. 1287/7 k.o. Kromberk



14. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011 – pridobitev nepremičnin na območju Qlandije



Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – pridobitev nepremičnin na območju Qlandije in obrazložitev



15. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 – odtujitev nepremični na območju Qlandije, prodaja parc.št. 1346/2 k.o. Kromberk, prodaja poslovnega prostora na Cesti IX. korpusa 46 v Solkanu, prodaja parc. št. 1002/2 in 1002/5 k.o. Kromberk



Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 – odtujitev nepremični na območju Qlandije, prodaja parc.št. 1346/2 k.o. Kromberk, prodaja poslovnega prostora na Cesti IX. korpusa 46 v Solkanu ter obrazložitev



Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč – parcela št. 1346/2 k.o. Kromberk



Grafična priloga – parcela št. 1346/2 k.o. Kromberk







Matej Arčon

ŽUPAN


< Nazaj na seznam