Sprejeti akti 13. seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 22. decembra 2011, ob 14. uri

Datum: 22.12.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 13. seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 22. decembra 2011, ob 14. uri

Dnevni red :

1. Potrditev zapisnika 11. seje mestnega sveta, ki je bila 27. oktobra 2011
    Potrditev zapisnika 12. seje mestnega sveta, ki je bila 24. novembra 2011

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov 

Sklep o predlogu točke za naslednjo sejo mestnega sveta

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 12.  seje mestnega sveta z dne 24. novembra 2011

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetnice

Sklep o potrditvi mandata svetniku 

Sklep o predlaganju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Nova Gorica 

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Čepovan

Sklep o izdaji negativnega mnenja k imenovanju direktorja zavoda Dom upokojencev Nova Gorica  

6. Predlog izhodišč za pripravo načrta investicij in načrta razvojnih programov za obdobje 2012 – 2016 

Sklep o seznanitvi z Naborom investicijskih projektov in kriteriji za določitev prioritetnih nalog pri oblikovanju Načrta razvojnih programov za obdobje 2012 – 2016 ter proračunsko načrtovanje investicij Mestne občine Nova Gorica

7. Predlog statuta MONG (druga obravnava)

Sklep o prekvalificiranju predloga Statuta Mestne občine Nova Gorica v prvo obravnavo

8.
Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MONG (druga obravnava)

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica
 
9. Predlog odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva MONG in Občine Brda (prva obravnava)

Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda

10. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o denarnih socialnih pomočeh v MONG (hitri postopek)

Odlok o dopolnitvi odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o pripravi krovnega odloka za celotno področje sociale
 
11. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v MONG (hitri postopek)

Odlok o dopolnitvi odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica
 
11A. Predlog Obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče – Fajdigovšče

12. Predlog zahvale prostovoljcem v MONG ob evropskem letu prostovoljstva

Zahvala prostovoljcem v Mestni občini Nova Gorica ob evropskem letu prostovoljstva

13. Predlog odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica

14. Predlog sklepa o podaji soglasja za podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti po pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasing in potrditev aneksa št. 11

Sklep o podaji soglasja za podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti po pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasing in potrditev aneksa št. 11
 

15. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011 – nakup nepremičnine parc. št. *5/1 k.o. Prvačina

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2011 – nakup nepremičnine parc. št. *5/1 k.o. Prvačina

 


< Nazaj na seznam