Nadaljevanje 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 14. marca 2013 ob 14. uri

Datum: 08.03.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-3/2013-76
Nova Gorica,  8. marca 2013

V  A  B  I  L  O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem nadaljevanje 25. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v četretk, 14. marca 2013 ob 14. uri  veliki dvorani MONG.

NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:

13. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica


14. Predlog Odloka o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica


16.  Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu ter obrazložitev

Grafična priloga


17. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 5319/1 k.o. Šempas

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 5319/1 k.o. Šempas ter obrazložitev

Geografski prikaz


18. Predlog Sklepa o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim za parc.št. 420/18 k.o. 2302 Kromberk.

Sklep o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim za parc.št. 420/18 k.o. Kromberk ter obrazložitev

Matej Arčon
župan

           

 


< Nazaj na seznam