Sprejeti akti 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 5. marca 2015

Datum: 05.03.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 4. seje mestnega sveta, ki je bila 5. februarja 2015 in nadaljevanja 4. seje mestnega sveta, ki je bila 10. februarja 2015

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

5. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept in njihovih učinkih za leto 2014 v MONG

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept in njihovih učinkih za leto 2014 v Mestni občini Nova Gorica


6. Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov

Pravilnik o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

8. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2015

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2015

9. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG in drugih pogojev

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev

10. Predlog Odloka o OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu (prva obravnava)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu

11. Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest

Sklep o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih cest


12. Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi št. 478-75/2011-10 za desetletno obdobje za nepremičnine v k.o. Prvačina

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi št. 478-75/2011-10 za desetletno obdobje za nepremičnine v k.o. Prvačina

13. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra - parc. št. 1139/2 k.o. Nova Gorica.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra - parc. št. 1139/2 k.o. Nova Gorica


< Nazaj na seznam