Sprejeti akti 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. julija 2016

Datum: 20.07.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Sprejeti akti 17. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. julija 2016
 

Dnevni red :

1.    Potrditev zapisnikov 6. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 9. junija 2016 in 16. seje mestnega sveta, ki je bila 16. junija 2016    

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2016 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2016 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2016

6.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Spremembam Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Spremembam Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z višino finančnega jamstva za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z višino finančnega jamstva za zaprtje odlagališča nenevarnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

9.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/13 k. o. Bate.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2949/13 k. o. Bate.


< Nazaj na seznam