Sprejeti akti 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 25. 7. 2019 ob 15. uri

Datum: 29.07.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

SPREJETI AKTI 7. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA 25. 7.2019 OB 15. URI
 

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. junija 2019 in 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. junija 2019

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o imenovanju v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 v obdobju od 1.1. do 30.6.2019

6.A  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu (prva obravnava)

Sklep, da se o predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu opravi druga obravnava

7.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 4903/11 in 4903/12 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 4903/11 in 4903/12 k.o. Branik

8.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 7718/2 in 7718/3 k. o. Dornberk.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 7718/2 in 7718/3 k.o. Dornberk


< Nazaj na seznam