Sprejeti akti 29. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 29. julija 2021 ob 15. uri

Datum: 02.08.2021
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sklep mestnega sveta

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 17. junija 2021 in 7. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 6. julija 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Branik

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova Gorica

Sklep v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

8.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

9.    Predlog Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (prva obravnava)

Sklep, da se o Odloku o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske opravi druga obravnava

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021

11.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2519/8 k. o. Banjšice.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2519/8 k. o. Banjšice


< Nazaj na seznam