Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2005

DATUM OBJAVE 18. april 2005
VIR Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za gospodarstvo

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005 (Uradni list RS št. 142/04) in Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 38/05), Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavljaJAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV
ZA LETO 2005
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju Mestne občine Nova Gorica.

II. Pogoji:
Za sofinanciranje programov morajo turistična društva izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirana po Zakonu o društvih,
- da imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo potrebno dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
- da prijavijo le programe nekomercialnega značaja, ki po svoji vsebini ali namenu spodbujajo razvoj turizma, promocijo kraja ali območja.
Za nekomercialne se šteje programe, ki nimajo komercialnih prihodkov ali pa so le-ti namenjeni izključno dejavnosti društva.

III Merila:
Merila za vrednotenje in izbor programov turističnih društev so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

IV. Vsebina vloge:
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
 odločbo o registraciji,
 poročilo o delu društva za preteklo leto,
program dela društva za leto 2005 s finančnim ovrednotenjem.
 izpolnjen obrazec "prijava na razpis za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2005", ki ga dobite v tajništvu Oddelka za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica, soba 29/I ali na spletni strani www.nova-gorica.si V. Višina razpoložljivih sredstev je 8.000.000 SIT. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica, na proračunski postavki 5,05 – programi turističnih društev. Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala programe turističnih društev v višini največ 60% celotne vrednosti programa aktivnosti. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana na podlagi pogodbe, s podpisom katere se bo turistično društvo zavezalo, da bo program v celoti izpeljalo oz. da bo v nasprotnem primeru vrnilo prejeta sredstva.

VI. Rok za realizacijo programov in porabo odobrenih sredstev je do konca leta 2005.

VII. Pisne vloge, skupaj z zahtevano dokumentacijo, morajo biti poslane na naslov : Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica v zaprtih ovojnicah opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako 'Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev'. Vloge bomo sprejemali 30 dni od objave razpisa.

VIII. Obravnava:
Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi navedenih pogojev in meril. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

IX. Vlagatelji bodo o izidu obveščeni pisno, v roku 30 dni po zaključku razpisa.

X. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so na razpolago na tel. št. 335 01 71 in
335 01 77.

Razpisna dokumentacija - TD