Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni razpis za subvencioniranje povezovanja podjetij, prijav na razpise iz mednarodnih virov ter posebnega usposabljanja zaposlenih

DATUM OBJAVE 08. junij 2005
VIR Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za gospodarstvo

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005 (Ur.l. RS št.142/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 108/2004)in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list št. 38/05, z dne 15.4.2005) objavlja Mestna občina Nova Gorica


JAVNI RAZPIS

za subvencioniranje povezovanja podjetij,
prijav na razpise iz mednarodnih virov ter posebnega usposabljanja zaposlenih


I. NAROČNIK: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje za:
A. Povezovanje vsaj treh podjetij ali samostojnih podjetnikov z vsaj eno inštitucijo
znanja pri izvajanju skupnega projekta razvoja novih produktov(izdelkov, tehnologij in
storitev, tudi na področju turizma), razvoja skupne blagovne znamke in skupnega nastopa
na trgu.
B. Prijave na razpise iz mednarodnih virov, ki jih razpišejo mednarodne
organizacije ali se dodeljujejo skupaj s sredstvi Republike Slovenije in jih razpišejo organi
državne uprave Republike Slovenije, med katere spadajo razpisi strukturnih skladov.
Predmet tega razpisa niso javna naročila za blago, storitve ali gradb ena dela, ki jih
razpišejo mednarodne organizacije.
C. Posebno usposabljanje ali izobraževanje zaposlenih, ki je potrebno za pridobitev ustreznih znanj, uporabnih na sedanjem ali bodočem delovnem mestu. Usposabljanja, ki so pogoj za opravljanje dela in usposabljanja, ki sodijo v splošna izobraževanja in samoizobraževanja niso predmet javnega razpisa.

III. NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa pod točko II.A. je pospeševanje povezovanja gospodarstva z inštitucijami znanja z namenom prenosa znanja, skupnega razvoja novih produktov z visoko dodano vrednostjo, razvoja skupnih blagovnih znamk in skupnega nastopa na trgu.
Namen javnega razpisa pod točko II.B. je pospeševanje črpanja nepovratnih sredstev mednarodnih razpisov EU za izvajanje pomembnih razvojnih projektov podjetij in gospodarstva občine.
Namen javnega razpisa pod II.C je spodbujanje investiranja v razvoj človeških virov.

IV. VIŠINA JAVNEGA RAZPISA
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa :
A. za povezovanje podjetij je 2.000.000 SIT,
B. za prijave na razpise iz mednarodnih virov je 1.500.000 SIT,
C. za posebna usposabljanja in izobraževanja je 1.500.000 SIT.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 05,22
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči " de minimis".
V kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na ostale posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica.


V. UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA POMOČI
Upravičeni stroški sofinanciranja so :
A. Za povezovanje podjetij:
Upravičeni stroški povezovanja vsaj treh podjetij z vsaj eno inštitucijo znanja so : stroški
svetovanja in druge vrste prenosa specifičnega znanja pri pripravi in izvajanju skupnih
razvojnih projektov povezanih podjetij in inštitucij znanja ter stroški promocije proizvodov
in storitev pri prvi predstavitvi na sejmu ali razstavi. Višina dodeljenih sredstev je do
največ 50 % vrednosti upravičenih stroškov za svetovanje, prenos specifičnega znanja in
promocijo ter do največ 35% za posebna usposabljanja. Najvišji dodeljen znesek je lahko
največ 1.000.000 SIT. V primeru večjega števila prijav bo sofinanciranih največ šest
najbolje ocenjenih vlog.
B. Za prijave na razpise iz mednarodnih virov
Upravičeni stroški so : stroški osebja, ki je prijavo pripravljalo (se izkazujejo na podlagi
izplačanih plač z vsemi dodatki in dajatvami, opredeljenimi v nacionalni zakonodaji in/ali
kolektivni pogodbi), ter stroški zunanjih izvajalcev (morajo biti v skladu s tržnimi cenami in
običajnim poslovanjem prijavitelja).
Višina dodeljenih sredstev je do največ 500.000 SIT na samostojnega prijavitelja ali do
največ 1.000.000 SIT, če gre za projekt partnerske skupine.
Upravičenci do sredstev so podjetja, ki so imeli na prijavljenem razpisu iz mednarodnih
virov administrativno ustrezno vlogo. To morajo izkazati s potrdilom mednarodnega
uporabnika, ki je objavil javni razpis.
C. Za posebna usposabljanja in izobraževanja
Upravičeni stroški so: stroški inštruktorja, potni stroški inštruktorja, stroški svetovanja v
povezavi s projektom, odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom uporabe za
namen usposabljanja. Višina pomoči ne sme preseči 35% upravičenih stroškov in sicer
ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali
mednarodnih virov) so sredstva dodeljena.

VI. OSNOVNI POGOJI SODELOVANJA
A. Za povezovanje podjetij
Prijavitelj je lahko podjetje, ki ustreza razpisnim pogojem in prijavlja projekt povezave vsaj
treh malih ali srednjih gospodarskih družb ali samostojnih podjetnikov, ki se ukvarjajo s
tržno proizvodnjo blaga in storitev, z vsaj eno inštitucijo znanja. V programu povezovanja
lahko sodelujejo kot partnerji tudi druga podjetja, ne glede na velikost in sedež podjetja.
Podjetja in inštitucija znanja morajo skleniti medsebojni pisni dogovor. Inštitucija znanja
po tem razpisu je inštitut, višje ali visokošolska izobraževalna ustanova, tehnološki
center, podjetje ali samostojni podjetnik, ki nudi kvalitetno strokovno storitev s področja
vsebine projekta povezovanja, ne glede na kraj sedeža.
B. Za sofinanciranje prijave na razpise iz mednarodnih virov
Prijavitelj je lahko podjetje, ki ustreza razpisnim pogojem, v svojem imenu ali v imenu
skupine podjetij, ki so partnerji pri prijavi na razpis iz mednarodnih virov.
C. Za posebna usposabljanja in izobraževanja veljajo samo spodaj navedeni pogoji.Prijavitelj je lahko podjetje ali samostojni podjetnik, ki ustreza naslednjim zahtevam 4. in 5. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica :
 imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica,
 izpolnjujejo pogoje za malo gospodarsko družbo (manj kot 50 zaposlenih, letni promet manjši od 7 mio EUR, ...) ali srednjo gospodarsko družbo (manj kot 250 zaposlenih, letni promet manjšiod 40 mio EUR,...) ali pa poslujejo kot samostojni podjetnik
 niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
niso v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem
poslovanju (Ur.l.RS št. 54/99, 110/99, 50/00 – sklep US in 93/02 – odl.US),
 niso v težavah in ne pridobivajo državne pomoči iz programa za reševanje in prestrukturiranje,
 ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ribištvo in živilsko predelovalna industrija,

VII. MERILA ZA OCENITEV VLOG
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. Prednost pri izboru imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi meril iz razpisne dokumentacije.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev bo strokovna komisija določila višino sredstev za sofinanciranje stroškov posamezne realizirane samozaposlitve oziroma stroškov novega delovnega mesta.

VIII. OBDOBJE ZA PORABO SREDSTEV
Obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2005.
Naročnik bo sofinanciral izbrane prijave projektov, ki so ali bodo realizirani od vključno 16.11. 2004 do vključno 15.11.2005.

IX. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROKI
Javni razpis bo odprt do 9.9.2005. Vloge lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v obdobju od objave razpisa do 9.9.2005. Popolna vloga mora biti dostavljena na naslov: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do vključno 9.9.2005 (velja poštni žig do vključno 8.9.2005 ali oddaja v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica do 9.9.2005 do 14.00 ure). Vlogo je potrebno oddati Mestni občini Nova Gorica v zaprti ovojnici z navedbo "NE ODPIRAJ – RAZPIS SUBVENCIONIRANJA – POVEZOVANJE PODJETIJ, PRIJAVE NA RAZPISE IN POSEBNO USPOSABLJANJE " in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
Odpiranje prispelih vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge obravnavala 12.9.2005 in v roku 8 (osmih) dni od obravnave pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo strokovna komisija zavrgla.
Udeleženci razpisa bodo s sklepom o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh od zaključka razpisa.

X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Brezplačna razpisna dokumentacija, z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge, je na voljo na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba št.29), za člane obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj navedene e-mail naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu: http://www.nova-gorica.si
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro na oddelku za gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica na tel.št. 05 3350 170 (Tatjana Gregorčič) in na tel.št. 05 3350 175 (Majda Metličar), za člane Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica na tel.št. 05 3306 600 (Neda Seljak). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Majda.Metlicar@Nova-Gorica.si Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si ali neda.seljak@ozs.si

Mestna občina Nova Gorica
usposabljanje 05
povezovanje podjetij 05
prijave na razpise 05

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti