7. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 25. julija 2019 ob 15. uri

Datum: 11.07.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-35/2019-3
Nova Gorica, 11. julij 2019   


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 7. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 25. julija 2019 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. junija 2019 in 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 20. junija 2019 

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici ter obrazložitev

Sklep o imenovanju direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2019

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 v obdobju od 1.1. do 30.6.2019 ter obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju 1.1. – 30.6.2019

Splošni del

Posebni del

6.A  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu (Prva obravnava).

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu ter obrazložitev

Elaborat programa opremljanja

Program opremljanja stavbnih zemljišč

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

7.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 4903/11 in 4903/12 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 4903/11 in 4903/12 k.o. Branik ter obrazložitev

PISO izris

8.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 7718/2 in 7718/3 k. o. Dornberk.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 7718/2 in 7718/3 k.o. Dornberk ter obrazložitev

PISO izris

 


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

dr. Klemen Miklavič  
     ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam