9. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 14. julija 2011, ob 14.00 uri

Datum: 07.07.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-13/2010

Nova Gorica, 7.7.2011V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 9. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 14. julija 2011 ob 14. uri v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 7. seje mestnega sveta, ki je bila 26. maja 20112. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikovOdgovoriOdgovori 2PRILOGE:Investicijski program Osnovna šola Milojka Štrukelj – rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine – I faza in II fazaTerminski plan – rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine I in II fazaInvesticijski program Osnovna šola Milojka Štrukelj – rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine – III fazaTerminski plan – rekonstrukcija in dozidava podružnične osnovne šole Ledine -III fazaInvesticijski program Osnovna šola Milojka Štrukelj – prizidava podružnične osnovne šole Ledine z zunanjo ureditvijoInšpekcijski zapisnik rednega nadzora in sklep o ustavitvi postopka rednega nadzora3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izdanih sklepih 8. seje mestnega sveta z dne 23. junija 20011 in nadaljevanja 1. izredne seje z dne 16. Maja 2011Poročilo5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja6. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2011 (hitri postopek)Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 in obrazložitevRebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 – splošni delRebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 – posebni delNačrt razvojnih programov 2011 – 2014 – rebalans ILetni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 in obrazložitevLetni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011 in obrazložitev7. Predlog sklepa o sprejemu poročila o polletnem izvrševanju proračuna MONG za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2011Sklep o sprejemu poročila o polletnem izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2011 in poročilo o polletnem izvrševanju proračunaRealizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1.1. do 30.6.2011 – splošni delRealizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1.1. do 30.6.2011 – posebni delPoročila Krajevnih skupnosti:KS DornberkKS Gradišče nad PrvačinoKS GrgarKS LokovecKS Lokve LaznaKS Nova GoricaKS Osek VitovljeKS OzeljanKS Solkan8. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o poslovanju gospodarske družbe HIT za obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011Sklep o seznanitvi s poročilom o poslovanju gospodarske družbe HIT za obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 in obrazložitev9. Predlog odloka o OPPN Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica (druga obravnava)Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica (druga obravnava) ter obrazložitevBesedilo podrobnega načrtaPregledna situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območjiPrikaz infrastruktur in ureditev za varovanje okoljaPrikaz območja z obstoječim parcelnim stanjem in programi po veljavnem LNUreditvena in zazidalna situacijaSituacija za zakoličbo10. Predlog sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 201111. Predlog pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane MS, za člane delovnih teles MS, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KSPravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti in obrazložitev12. Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter–Vrtojba (SLO)«Sklep o sprejetju Enotne pojasnjevalne priloge h Konvenciji in k Statutu EZTS »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter–Vrtojba (SLO)« in obrazložitevEnotna pojasnjevalna prilogaSklep o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje: »OBMOČJE OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)«.Konvencija o ustanovitviMatej Arčon

ŽUPAN
< Nazaj na seznam