17. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. julija 2020 ob 15. uri

Datum: 09.07.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 0110-3/2020-3          
Nova Gorica, 9. julij 2020    

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 17. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 23. julija 2020 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 16. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. junija 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Dodatni odgovori

Priloga 2

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2020

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 za obdobje 1.1. do 30.6.2020 ter obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 za obdobje 1.1. do 30.6.2020

Splošni del

Posebni del

6.    Predlog Odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

6.A    Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Akcijskega načrta ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica (2020 – 2022)

Sklep o sprejemu Akcijskega načrta ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Akcijski načrt ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica
 

8.    Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Dopis Mladinskega centra Nova Gorica št. 77/2020 z dne 24.6.2020

Sklep Sveta zavoda Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica št. 8/2020 z dne 23.6.2020


9.    Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave OPPN Kotalkališče

Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave OPPN Kotalkališče ter obrazložitev

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kotalkališče

10.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 – rebalans 1

11.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 4905/7 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 4905/7 k. o. Branik ter obrazložitev

PISO izris

12.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1302/29 k. o. Kromberk   

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1302/29 k. o. Kromberk ter obrazložitev

PISO izris

13.    Predlog Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID – 19 (prva obravnava)

Odlok o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID – 19 ter obrazložitev

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 - 2020

14.    Predlog Sklepa o dodatnih ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica za blažitev epidemije COVID – 19

Sklep o dodatnih ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica za blažitev epidemije COVID – 19 ter obrazložitev

Redni ukrepi občin za spodbujanje podjetništva in izredni ukrepi pomoči gospodarstvu zaradi epidemije COVID – 19 – primerjava med občinami

15.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica

16.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih z dne 21. 3. 2019

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih z dne 21. 3. 2019 ter obrazložitev

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih (Uradni list RS, št. 22/19)

Predlog cene programa predšolskega oddelka prilagojenega programa Vrtca Nova Gorica z obrazložitvijo, prejet dne 9. 7. 2020

17.    Predlog Sklepa o opredelitvi programa brezplačnih prevozov za starejše kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena za Mestno občino Nova Gorica za leti 2020 in 2021.

Sklep o opredelitvi programa brezplačnih prevozov za starejše kot dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena za Mestno občino Nova Gorica za leti 2020 in 2021 ter obrazložitev

Brezplačni prevozi za starejše – dopolnilni socialnovarstveni program lokalnega pomena


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

dr. Klemen Miklavič 
          ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam