Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Vloga za občinsko denarno socialno pomoč

DATUM OBJAVE 03. junij 2022
VIR

Obrazci

Vloga za občinsko denarno socialno pomoč (docx)

Vloga za občinsko denarno socialno pomoč (pdf)

Kontakt

Oddelek za družbene dejavnosti
Petra Sismond

telefon: 05/335-0-352
elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si

Opis postopka

Vlagatelj je polnoletna oseba, ki vloži vlogo za uveljavljanje pravice do občinske denarne socialne pomoči, do katere je upravičena sama ali skupaj z drugimi osebami oziroma je na vlogi navedena kot vlagatelj.

Občinska denarna socialna pomoč se upravičencem, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica in nimajo prijavljenega začasnega bivališča v drugi občini (razen za uveljavljanje stroškov povezanih z zdravljenjem odvisnosti ter za doplačilo bivanja v stanovanjski skupnosti ali drugi organizirani obliki institucionalnega varstva), dodeli največ dvakrat v koledarskem letu za razrešitev njihove trenutne materialne stiske ter si preživetja me morejo zagotoviti:

 • sami z delom,
 • s pravicami iz dela ali zavarovanja,
 • z dohodki iz premoženja,
 • iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so jih dolžni preživljati ali na drug način, določen s predpisi, ki urejajo socialno varstvo za denarno socialno pomoč
 • ter jim je bila izdana veljavna odločba o redni denarni socialni pomoči pristojnega centra za socialno oz. o varstvenem dodatku in
 • jim je bila v zadnjih šestih mesecih izdana odločba o izredni denarni socialni pomoči, razen v primerih, ko upravičenec ne more uveljavljati pravice do izredne denarne socialne pomoči iz krivdnih razlogov.

V družino se štejejo tudi osebe oziroma družinski člani, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Med posameznimi vlogami za uveljavljanje občinske denarne socialne pomoči mora preteči najmanj 3 mesece, ne glede na zaključek koledarskega leta.

Občinska denarna socialna pomoč je namenjena za:

 • regresiranje šolske prehrane,
 • subvencioniranje letovanj otrok in mladostnikov do dopolnjenega 18. leta starosti ter šole v naravi za osnovnošolce,
 • nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov ter šolskih učbenikov za osnovno in srednjo šolo, ki jih učenci oziroma dijaki ne dobijo brezplačno iz šolskega sklada,
 • pomoč pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin (hrana, obleka, obutev, prehranska dopolnila …) in kurjave (kot dokazilo pri nakupu kurjave se upošteva račun, ki ga izda fizična ali pravna oseba v skladu z davčnimi predpisi),
 • doplačilo stroškov, povezanih z zdravljenjem odvisnosti enega ali več družinskih članov,
 • kritje stroškov, ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega proračuna (električna energija, voda,
 • odpadne vode, smetarina, ogrevanje, upravljanje, rezervni sklad, dodatno zdravstveno zavarovanje, stroški bivanja v samskih domovih, stroški bivanja v materinskih domovih, stroški bivanja v dijaških domovih, nenujni prevozi z reševalnim ali sanitetnim vozilom pogojeni z zdravstvenim stanjem …)
 • kritje stroškov zdravil in pripomočkov, ki niso financirani iz naslova zdravstvenega zavarovanja,
 • pomoč pri plačilu dijaških in študentskih vozovnic ter
 • kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti (npr. stroški kosil osebam starejšim od 65 let …).

Predmet občinske denarne socialne pomoči niso več stroški najemnine in pogrebni stroški.

Osnovni znesek minimalnega dohodka in merila (cenzus) za določitev višine minimalnega dohodka upravičenca določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Minimalni dohodek se izračuna za vsako družino posebej na podlagi prej navedenih meril (cenzusa).

Višina občinske denarne socialne pomoči je odvisna od dohodkov upravičenca oziroma družine. Osnovni znesek občinske denarne socialne pomoči znaša po odloku 500,00 EUR.

Občinska denarna socialna pomoč se odobri v višini iz spodnje razpredelnice, če lastni dohodek upravičenca in njegovih družinskih članov presega minimalni dohodek, ki ga ureja zakon o socialno varstvenih prejemkih:

Preseganje minimalnega dohodka Višina odobrene denarne pomoči
od 000,00 % do 45,00 % do višine osnovnega zneska denarne pomoči
več kot 45,00 % do 100,00 % do največ 50 % osnovnega zneska denarne pomoči
več kot 100,00 % denarna pomoč se ne odobri

Minimalni znesek izplačane občinske denarne socialne pomoči znaša 50,00 EUR.

Upravičenec je dolžan sam obvestiti dobavitelje, katere obveznosti so mu bile z odločbo plačane.

V primeru, ko se upravičencu občinsko denarno socialno pomoč nakaže na transakcijski račun, je upravičenec dolžan v roku 30 dni od dneva prejema nakazila prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila občinska denarna socialna pomoč odobrena. Dokazila o namenski porabi sredstev je upravičenec dolžan predložiti Mestne občini Nova Gorica v roku 45 dni od dneva prejema nakazila občinske denarne socialne pomoči na transakcijski račun. V nasprotnem primeru naslednjih 12 mesecev od datuma vložitve vloge ni upravičen do občinske denarne socialne pomoči.

V primeru, ko upravičenec izkazuje neporavnane obveznosti do Mestne občine Nova Gorica, se višina odobrene občinske denarne socialne pomoči poračuna z višino neporavnane obveznosti, razliko pa se nakaže v obliki občinske denarne socialne pomoči.

Vlogi za občinsko denarno socialno pomoč Mestne občine Nova Gorica je potrebno, glede na namen zaprošene občinske denarne socialne pomoči, priložiti ustrezna dokazila izmed spodaj naštetih:

 1. potrdilo delodajalca o neto osebnih dohodkih v zadnjih treh mesecih pred oddajo vloge oziroma zadnji odrezek o pokojnini;
 2. potrdilo/a o priložnostnih ali občasnih dohodkih;
 3. veljavno odločbo oziroma potrdilo o višini preživnine oz. nadomestila preživnine izdanega s strani pristojnega organa;
 4. veljavno odločbo oziroma potrdilo o višini otroškega dodatka pristojnega centra za socialno delo;
 5. potrdilo pristojnega zavoda za zaposlovanje za brezposelne in iskalce zaposlitve;
 6. odločbo o upravičenosti do denarnega nadomestila za brezposelnost pristojnega zavoda za zaposlovanje;
 7. veljavno odločbo o redni denarni socialni pomoči pristojnega centra za socialno delo;
 8. veljavno odločbo o izredni denarni socialni pomoči pristojnega centra za socialno delo;
 9. veljavno odločbo o varstvenem dodatku pristojnega centra za socialno delo;
 10. mnenje ustrezne institucije (zdravnika, izvajalca programa, šolske svetovalne službe, centra za socialno delo, ipd.);
 11. izpisek iz bank-e za zadnje tri mesece pred oddajo vloge za vlagatelja in upravičence;
 12. potrdilo o višini denarnih sredstev na vseh odprtih bančnih računih vlagatelja in upravičencev na dan oddaje vloge;
 13. najemna pogodba;
 14. položnice/opomini/računi s priloženimi specifikacijami stroškov po mesecih.

Predpisi

Odlok o občinskih denarnih socialni in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 81/19)

Pri odločanju o denarni pomoči se smiselno uporabljajo določbe:

Stroški postopka

Upravne takse ni.

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti