Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Objava prostega delovnega mesta Podsekretar – načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo, za določen čas 12 mesecev

DATUM OBJAVE 11. februar 2014
VIR Mestna občina Nova Gorica

datum objave: 11.2.2014
rok za prijavo: 14.2.2014

 

Mestna občina Nova Gorica na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in spremembe) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) objavlja prosto delovno mesto

»Podsekretar – načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo« za določen čas 12 mesecev

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

­- visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/ visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi(prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/ magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/ magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)

- najmanj 6 let delovnih izkušenj,

- strokovni izpit iz upravnega postopka,

- znanje uradnega jezika,

- državljanstvo Republike Slovenije,

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil v statusu javnega uslužbenca z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom oziroma zaključenim specialističnim študijem.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidati strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.


Okvirna vsebina dela:

­- neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja v občinski upravi skladno z veljavnim Odlokom o organizaciji;

­- vodenje projektnih skupin;

- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;

­- vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;

- vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji;

- načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v notranji organizacijski enoti;

- odločanje o zadevah z delovnega področja posamezne notranje organizacijske enote po pooblastilu predstojnika;

- izvajanje, delegiranje in spremljanje izvedbe strokovnih in upravnih nalog s področja delovanja oddelka;

- neposredna strokovna pomoč direktorju občinske uprave;

- spremljanje zakonodaje s področja dela;

- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog v povezavi z delovnim področjem in po naročilu predpostavljenega.    

Izbrani kandidat bo opravljal  delo v Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo, in sicer na uradniškem delovnem mestu »podsekretar – načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo«. V skladu s prvim odstavkom 73. člena Zakona o javnih uslužbencih, izbrani kandidat ne bo imenovan v naziv. S pogodbo o zaposlitvi mu bodo določene pravice oz. dolžnosti, kot bi bil imenovan v naziv podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1v Novi Gorici.

Prijava mora vsebovati:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena (ftk, diplome),

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis mora vsebovati datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, kratek opis dela, ki ga je opravljal pri posameznem delodajalcu z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, (npr. ali gre za VI.,VII. stopnjo zahtevnosti delovnega mesta), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,

3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil),

4. pisno izjavo kandidata, da:

· je državljan Republike Slovenije,

· ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora  v trajanju več kot šest mesecev,

· zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

5. izjavo, da za namen tega javnega natečajnega postopka dovoljuje upravi Mestne občine Nova Gorica pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem naj kandidat navede tudi znanja in veščine, ki si jih je poleg formalne izobrazbe še pridobil.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javna objava, podsekretar – načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo« na naslov: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in na Zavodu RS za zaposlovanje, pri čemer se kot dan objave šteje 11.2. 2014. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite po telefonu št. 05 33 50 149.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-12/2014-1

Datum:   10. 2. 2014   

Mestna občina Nova Gorica
Občinska uprava