Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni natečaj za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta PODSEKRETAR – NAČELNIK ODDELKA ZA OKOLJE, PROSTOR IN JAVNO INFRASTRUKTURO v Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo

DATUM OBJAVE 17. februar 2015
VIR Mestna občina Nova Gorica

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji; v nadaljevanju ZJU) Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1 ,5000 Nova Gorica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta

PODSEKRETAR – NAČELNIK ODDELKA ZA OKOLJE, PROSTOR IN JAVNO INFRASTRUKTURO v Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/ magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);
- najmanj 6 let delovnih izkušenj;
- strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat po zaključenem univerzitetnem izobraževanju pridobljen magisterij znanosti ali doktorat znanosti oziroma zaključen specialistični študij.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidati strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Naloge delovnega mesta podsekretar – načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo:
- neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja v občinski upravi skladno z veljavnim odlokom o organizaciji;
-  vodenje projektnih skupin;
- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
- vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
- vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji;
- načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v notranji organizacijski enoti;
- odločanje o zadevah z delovnega področja posamezne organizacijske enote po pooblastilu predstojnika;
- izvajanje, delegiranje in spremljanje izvedbe strokovnih in upravnih nalog s področja delovanja oddelka;
- neposredna strokovna pomoč direktorju občinske uprave;
- spremljanje zakonodaje s področja dela;
- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog v povezavi z delovnim področjem in po naročilu predpostavljenega.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena (fotokopija diplome),

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, kratek opis dela, ki ga je opravljal pri posameznem delodajalcu z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, (npr. ali gre za VI.,VII. stopnjo zahtevnosti delovnega mesta), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,

3. pisno izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil),

4. pisno izjavo kandidata o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);

5. pisno izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora  v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje upravi Mestne občine Nova Gorica pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradnih evidenc (v primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti ih veščine, ki jih je pridobil.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar – načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo opravljal v nazivu podsekretar, z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj – podsekretar – načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo, sklic na številko: 110-7/2015« na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni  pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. št. 05/3350149.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-7/2015-2
Datum:   17.2.2015

datum objave: 17.2.2015
rok za prijavo: 25.2.2015