Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta občinski redar v Redarski službi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda

DATUM OBJAVE 01. junij 2015
VIR Mestna občina Nova Gorica

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji; v nadaljevanju ZJU) Mestna občina Nova Gorica, kot sedežna občina organa skupne občinske uprave – Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda, s statusom delodajalca  

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
OBČINSKI REDAR v Redarski službi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba oziroma srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;
- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
- obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
- preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
- preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
- znanje uradnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- vozniški izpit B kategorije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedeno usposabljanje in preizkuse, na katere ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih in v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Naloge delovnega mesta občinski redar:
- nadzor nad izvajanjem nalog po Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o cestah, Zakonu o javnem redu in miru ter po odlokih občine;
- vodenje postopkov in izdaja plačilnih nalogov iz pristojnosti občinskega redarstva;
- opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih;
- neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška;
- izdajanje odredb v skladu z odlokom občine;
- druge naloge s področja občinskega redarstva.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopija spričevala, diplome;
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušnjah. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);
4. pisno izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (če ga je kandidat opravil);
5.  pisno izjavo o opravljenem preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja (če ga je kandidat opravil);
6. pisno izjavo, da ima opravljen vozniški izpit B kategorije ali fotokopijo izpita
7. pisno izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije;
- ni bil pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Nova Gorica pridobitev podatkov iz 7. točke iz urade evidence. V primeru, da s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezno dokazilo.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu občinski redar opravljal v nazivu občinski redar III, z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar II in občinski redar I. Naloge bo opravljal v prostorih Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda ter na terenu na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.

Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev in jo v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in na Zavodu RS za zaposlovanje, pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, občinski redar, sklic na številko 110-10/2015« na naslov: Mestna občina nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni  pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletni strani Mestne občine Nova Gorica: www.nova-gorica.si

Informacije o izvedbi javnega dobite natečaja na tel. št. 05/3350149, informacije o delovnem področju pa na tel. št. 05/3350134.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-10/2015-2
Datum:   1. 6. 2015

datum objave: 1.6.2015
rok za prijavo: 9.6.2015