Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni natečaj za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta v občinski upravi PODSEKRETAR – VODJA SLUŽBE ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE v Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe

DATUM OBJAVE 06. april 2016
VIR Mestna občina Nova Gorica

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji; v nadaljevanju ZJU) Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1 ,5000 Nova Gorica,

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta v občinski upravi

PODSEKRETAR – VODJA SLUŽBE ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE v Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:
- visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali najmanj magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/ magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);
- najmanj 6 let delovnih izkušenj,
- strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
- znanje uradnega jezika,
- državljanstvo Republike Slovenije,
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Na podlagi petega odstavka 54. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih se za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij. Na podlagi šestega odstavka 54. člena Uredbe pa se delovne  izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidati strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih. Za kandidate, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se lahko šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu:
neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja v občinski upravi skladno z veljavnim Odlokom o organizaciji;

 • vodenje projektnih skupin
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • priprava splošnih in posamičnih pravnih aktov s področja gospodarskih javnih služb
 • usmerjanje delovanja gospodarskih javnih služb
 • strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb
 • vodenje investicij s področja komunalne infrastrukture
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah
 • vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji
 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v notranji organizacijski enoti
 • odločanje o zadevah z delovnega področja posamezne notranje organizacijske enote po pooblastilu predstojnika
 • izvajanje in delegiranje strokovnih in upravnih nalog s področja delovanja notranje organizacijske enote
 • spremljanje uspešnosti izvedenih strokovnih in upravnih nalog sodelavcev v notranji organizacijski enoti
 • neposredna strokovna pomoč direktorju občinske uprave
 • spremljanje zakonodaje s področja dela
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog v povezavi z delovnim področjem in po naročilu predpostavljenega.

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena
 2. opis vseh dosedanjih zaposlitev, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V opisu kandidat navede datum (dan, mesec in leto) sklenitve in datum (dan, mesec in leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je pri tem delodajalcu opravljal ter navede kakšna je bila zahtevana stopnja izobrazbe za opravljanje tega dela
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil),
 4. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil)
 5. pisno izjavo o znanju uradnega jezika
 6. pisno izjavo kandidata, da:
  1. je državljan Republike Slovenije,
  2. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora  v trajanju več kot šest mesecev
  3. zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 7. izjavo, da za namen tega javnega natečajnega postopka dovoljuje upravi Mestne občine Nova Gorica pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.


Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar – vodja službe za gospodarske javne službe opravljal v uradniškem nazivu podsekretar, z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: » javni natečaj – podsekretar – vodja službe za gospodarske javne službe, sklic na številko: 110-21/2016« na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v roku 8 dni po objavi javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in Zavodu RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si

Kandidati bodo o izidu javnega natečaja pisno obveščeni v zakonskem roku. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. št. 05/3350149.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-21/2016-2
Datum:   6. 4. 2016

datum objave:6.4.2016
rok za prijavo: 14.4.2016