Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Objava javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR – OBČINSKI INŠPEKTOR v Inšpekcijski službi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda

DATUM OBJAVE 30. maj 2016
VIR Mestna občina Nova Gorica

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji; v nadaljevanju ZJU) Mestna občina Nova Gorica, kot sedežna občina organa skupne občinske uprave – Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda, s statusom delodajalca 

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

INŠPEKTOR – OBČINSKI INŠPEKTOR v Inšpekcijski službi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje

- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja);
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
- strokovni izpit za inšpektorja (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
- vozniški izpit B kategorije;
- znanje uradnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih. Za kandidate, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se lahko šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat ta izpit, na katerega ga bo napotil predstojnik v skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru, opraviti najkasneje v šestih mesecih od dneva imenovanja za inšpektorja.

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu:
- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;
- vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi;
- vodenje postopkov in izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških;
- vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja;
- samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa;
- vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa;
- nudenje pravne in strokovne pomoči;
- spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira;
- pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s področja inšpektorata;
- opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.

Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;  
2. opis vseh dosedanjih zaposlitev, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V opisu kandidat navede datum (dan, mesec in leto) sklenitve in datum (dan, mesec in leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je pri tem delodajalcu opravljal ter navede kakšna je bila zahtevana stopnja izobrazbe za opravljanje tega dela;
3. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);
4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (če ga je kandidat opravil),
5. pisno izjavo o znanju uradnega jezika;
6. pisno izjavo kandidata, da:
· je državljan Republike Slovenije,
· ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora  v trajanju več kot šest mesecev,
· zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
· da ima opravljen vozniški izpit B kategorije.
7. izjavo, da za namen tega javnega natečajnega postopka dovoljuje upravi Mestne občine Nova Gorica pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu inšpektor – občinski inšpektor opravljal v uradniškem nazivu inšpektor III, z možnostjo napredovanja v naziv inšpektor II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda ter na terenu na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: » javni natečaj – inšpektor – občinski inšpektor, sklic na številko: 110-31/2016« na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v roku 8 dni po objavi javnega natečaja na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda ter Zavodu RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si in na spletni strani Občine Brda www.obcina-brda.si

Kandidati bodo o izidu javnega natečaja pisno obveščeni v zakonskem roku. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. št. 05/3350149.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-31/2016-2
Datum:   30.5.2016

datum objave: 30.5.2016
rok za prijavo: 7.6.2016