Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišča parc. št. 671/2 k.o. Nova Gorica.

DATUM OBJAVE 19. november 2004
VIR Mestna občina Nova Gorica


MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja št. 1
5000 NOVA GORICA


objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 465-02-54/2004 z dne 21. 10. 2004javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Nova Gorica1. Predmet javnega razpisa je zemljišče parc. št. 671/2 neplodno v izmeri 4.142 m2, vpisane v vl. št. 1127 k.o. Nova Gorica. Izhodiščna cena zemljišča je 252.225.000,00 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet DDV.

2. V izhodiščni ceni ni zajet strošek komunalnega prispevka, ki ga je dolžan graditelj plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.

3. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Fizične osebe pa morajo predložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oz. EMŠO.

4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati na transakcijski račun Mestne občine Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic 28 75833-7221002-2004 varščino v višini 10% izhodiščne cene. Izbranemu ponudnikomu bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.

5. Ponudniki lahko do roka oddaje ponudb dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Oddelka za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, I. nadstropje, soba št. 26, vsak dan od 8.00 do 15.00 ure.

6. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zahtevanimi v razpisni dokumentaciji je potrebno dostaviti na naslov prodajalca ozirama v sobo št. 38/I stavbe Mestne občine Nova Gorica najkasneje do ponedeljka 20. 12. 2004 do 12.00 ure v zaprti kuverti z oznako: "JAVNI RAZPIS – zemljišče v Novi Gorici - NE ODPIRAJ" in naslovom ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele za neveljavne. Javnega odpiranja ponudb ne bo.

7. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena ob upoštevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

8. Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico da ne izbere nobenega od ponudnikov.

9. Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 30. dni po prejemu obvestila o izboru. Kupec mora poravnati kupnino v 8. dneh po podpisu pogodbe. V primeru da izbrani ponudnik ne sklene pogodbo v roku, se mu vplačana varščina ne vrne.

10. Davek na dodano vrednost v višini 20%, druge dajatve in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po oddaji ponudb.

12. Izbrani ponudnik mora zgraditi objekt v roku treh let od podpisa pogodbe, sicer se sklenjena kupoprodajna pogodba razveljavi. Kupcu se vrne že plačana kupnina brez obresti.

13. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova Gorica, g. Stojan Vičič, tel. 05/335 01 35, E-mail Stojan.Vicic@Nova-Gorica.si.
ŽUPAN
Mirko Brulc