Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni enostopenjski natečaj za urbanistično oblikovanje območja "Ob železniški postaji"

DATUM OBJAVE 17. december 2002
VIR Mestna občina Nova Gorica

IZVLEČKI IZ RAZPISNIH POGOJEV


SPLOŠNA DOLOČILA

Razpisovalec natečaja je Mestna Občina Nova Gorica z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) ter zanjo Matično sekcijo arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov (MSA) in Društvom primorskih arhitektov (DPA).

Natečaj je javni anonimni enostopenjski državni natečaj.

Natečajna naloga je urbanistična ureditev območja "Ob železniški postaji".

Na natečaju lahko sodelujejo pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ne morejo pa sodelovati osebe, ki so bile neposredno udeležene pri izdelavi razpisa, člani žirije, izvedenci, poročevalec ter njihovi ožji sorodniki.

Vsak udeleženec lahko sodeluje le z enim natečajnim delom, ki lahko vsebuje le eno rešitev.

Natečaj je razpisan v skladu z veljavnim pravilnikom IZS MSA, to je s Pravilnikom o izvajanju natečajev na področju arhitekturne ustvarjalnosti, (ZDAS, 1996).


ŽIRIJA, POROČEVALEC IN SKRBNIK

Za ocenjevanje natečajnih del je imenovana naslednja ocenjevalna žirija:

Predsednik:
Črtomir Špacapan, univ.dipl.ekon., župan, MO Nova Gorica

Člani:
Peter Gabrijelčič, univ.dipl.inž.grad., Slovenske železnice
Boris Zrimc, univ.dipl.inž.grad., Slovenske železnice
Peter Bassin, univ.dipl.inž.arh., IZS - MSA
Alenka Pavlin, univ.dipl.inž.arh., IZS - MSA
Niko Jurca, univ.dipl.inž.arh., IZS – MSA (DPA)
Vinko Torkar, univ.dipl.inž.arh., IZS – MSA (DPA)

Namestniki:
Anton Gliha, univ.dipl.inž.stroj., Slovenske železnice;
Bogdan Reichenberg, univ.dipl.inž.arh., IZS - MSA

Poročevalec:
Boštjan Hvala, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnik:
Ingrid Šircelj, univ.dipl.inž.arh.


ROKI

Natečaj je najavljen v Uradnem listu RS in dnevnem časopisu "Delo" dne 06.12.2002 ter na spletni strani IZS MSA http://www.arhiforum.com.

Natečajniki lahko natečajno gradivo prevzemajo od 06.12.2002 dalje na Mestni občini Nova Gorica, Oddelek za okolje in prostor, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica ali pa ga prejmejo po pošti. Pred prejemom natečajnega gradiva je potrebno predložiti potrdilo o plačilu 15.000,00 SIT, ki jih nakažejo na TRR DPA št. 04750-0000765866 pri NKBM, enota Nova Gorica, s pripisom "NATEČAJ - OBMOČJE OB ŽELEZNIŠKI POSTAJI".

Vprašanja v zvezi z natečajem lahko natečajniki postavijo izključno v pisni obliki ter jih pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za okolje in prostor, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, po faxu na št. 05 3021 233, ali e-pošti na naslov ingrid.sircelj@nova-gorica.si do vključno 23.12.2002. Na vprašanja, postavljena po navedenem roku, razpisovalec ni več dolžan odgovarjati.

Ocenjevalna žirija bo vpraševalcem odgovorila do 30.12.2002. Javno bodo vsi odgovori objavljeni izključno na spletni stani IZS MSA, www.arhiforum.com.

Rok za oddajo natečajnih del skrbniku je 22.02.2003, do 14.00 ure.

Ocenjevalna žirija bo pripravila zaključno poročilo do 22.03.2003 in o izidu hkrati obvestila avtorje nagrajenih in odkupljenih del. Izidi natečaja bodo objavljeni v Uradnem listu RS, v časopisu "Delo" ter na spletni strani IZS MSA.

Zaključno poročilo bodo natečajniki prejeli najkasneje do 29.03.2003.

Kraj in čas razstave natečajnih elaboratov bosta objavljena hkrati z izidi natečaja.


VSEBINA RAZPISNEGA GRADIVA IN NATEČAJNIH PODLOG

Razpisno gradivo obsega sestavine:

razpisni pogoji;
namen, izhodišča in cilji natečaja;
obstoječa stanja, plani, študije;
geodetski posnetek ureditvenega območja z označenimi parcelnimi mejami v merilu 1:500;
ortofoto prikaz območja v merilu 1:1000;
pregledni katastrski načrt navezovalnega območja v merilu 1:2000 z označenimi točkami in smermi zahtevanih perspektivnih pogledov ter aksonometričnega prikaza;
pregledni katastrski načrt širšega mestnega območja v merilu 1:5000.

Razpisno gradivo bo pripravljeno v digitalnem zapisu na zgoščenki. Na željo lahko natečajniki grafične in geodetske podloge pridobijo tudi v papirni obliki.


OBVEZNA VSEBINA NATEČAJNEGA ELABORATA

Natečajni elaborat mora vsebovati urbanistično ureditev območja "Ob železniški postaji", s sestavinami in prikazi:

Grafični prikazi:
prikaz navezave območja na mesto M 1:2000
tlorisni prikaz parterja območja M 1:500
vzdolžni in prečni prerezi ter robne fasade območja M 1:500
tlorisni prikaz v nivoju kletne in tipične etaže območja M 1:1000
štirje perspektivni pogledi z označenih stojišč
aksonometrični prikaz z označenega stojišča M 1:500

Grafične priloge, ki bodo prikazane v merilu 1:1000, morajo biti obdelane z natančnostjo merila 1:500.

Pisna obrazložitev:
popis vseh sestavnih delov natečajnega elaborata;
opis zasnove programa in urbanistične ureditve območja s tabelaričnim prikazom izkoristka površin;
opis ter utemeljitev morfološkega in tipološkega vzorca zazidave območja.


OPREMA NATEČAJNEGA ELABORATA

Pisno obrazložitev projektnega dela elaborata, s pomanjšavami grafičnih prikazov v merilo 1:2500, je treba predati v treh izvodih formata A3, grafične prikaze pa v enem izvodu trdo kaširane v velikostih 70/100 cm (prikaze, ki zahtevajo dvojno dolžino, na sestavljenem formatu).

Natečajni elaborat mora biti dostavljen v čvrsto zalepljenem omotu. Oznake vseh ovitkov morajo vsebovati zahtevane označbe.


NAGRADE

Razpisovalec bo podelil nagrade in odkupe v bruto vrednostih:

1. nagrada 3.500.000,00 SIT
2. nagrada 2.250.000,00 SIT
3. nagrada 1.350.000,00 SIT
fond za odkupe 1.920.000,00 SIT

Nagrade in odkupe bo žirija dodelila v višini, ki je določena v razpisu, če prispe minimalno deset elaboratov. V primeru manjšega števila prispelih elaboratov, ima žirija pravico, da nagradni fond razdeli tudi v drugačnem razmerju.

Žirija ima pravico, da fonda za odkupe ne razdeli, ali ga ne podeli v celoti, oziroma ga razdeli v drugačnem razmerju, če kvaliteta elaboratov to narekuje.

Vsak natečajni elaborat, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje, ne bo pa nagrajen ali odkupljen, bo prejel odškodnino v višini 220.000,00 SIT bruto.


MERILA ZA OCENJEVANJE

Osnovni pogoj za ocenjevanje prispelega elaborata je izpolnitev razpisnih pogojev iz razpisnega gradiva. Pomanjkljiva izpolnitev te zahteve je razlog za izločitev elaborata.

Žirija bo elaborate ocenjevala po sledečih merilih:

skladnost predlagane rešitve s programskimi izhodišči in zahtevami;
racionalnost in ekonomičnost predlagane rešitve;
kakovost urbanističnega oblikovanja, celovitost rešitve ter kompozicijska in oblikovna razpoznavnost;
funkcionalna rešitev komunikacij, prometnih poti, povezav med prostori;
ustrezno združevanje programsko kompatibilnih vsebin;
ekonomičnost izgradnje in vzdrževanja objektov in naprav;
preglednost in čitljivost prostorske ureditve;
ustreznost javnih in zasebnih prostorov po obsegu in medsebojnem razmerju;
sprejemljivost načina vključevanja nove urbane entitete v mestni prostor;
oblikovanje in dopuščanje nastavkov za povezovanje s stičnimi območji, kjer lahko pričakujemo temeljite rekonstrukcije.


KONČNA DOLOČILA

Z oddajo dela udeleženci /avtorji/ pristanejo na vse razpisne pogoje natečaja. Hkrati pristanejo tudi na javno predstavitev in objavo svojih del.

Ocenjevalna komisija ne bo ocenjevala del,:
ki bodo prispela po razpisanem roku;
ki ne bodo vsebovala z razpisom zahtevanih sestavnih delov, ali ne bodo ustrezala pogojem razpisa;
ki bodo kršila pravila anonimnosti;
ki po oceni ocenjevalne žirije ne bodo dosegala zahtevanega vsebinskega ali tehničnega nivoja;
ki ne bodo predlagala urbanistične ureditve območja Ob železniški postaji.