Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Izvajanje avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok s prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica

DATUM OBJAVE 03. junij 2002
VIR Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za družbene dejavnosti

Obrazec ZJN-12.S

Zahteva za objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1.točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih naročilih naročamo objavo javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku z naslednjo vsebino:

1. Naročnik: Mestna občina Nova
Gorica.
2. Naslov naročnika: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel. 05/335 0161, telefax 05/30 28 487.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok s prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica. Vrsta storitve: storitve kopenskega transporta po prilogi 1A ZJN-1.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se odda po posameznih razpisanih območjih. Ponudnik mora ponuditi eno, več ali vsa razpisna območja.
5. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Nova Gorica in delno Občine Šempeter-Vrtojba.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pogodba se bo sklenila za obdobje od 1.9.2002 do 30.6.2003, z možnostjo podaljševanja za eno leto, vendar skupno največ pet let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali preko interneta na naslovu www.nova-gorica.si; kontaktna oseba za dodatne informacije: Silva Tišma, tel. 05/335 0161.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak dan od 8.00 do 14.30 ure, ob sredah do 16.00 ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni potrebno plačati.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 26.6.2002 do 12.00 ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica, soba št. 38, I. nadstropje, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica s pripisom "Javni razpis – prevozi – ne odpiraj".
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 26.6.2002 ob 12.30 uri, v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
11. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene cene z veljavnostjo 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: naročnik bo opravljene storitve plačeval mesečno, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
13. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost? Da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o avtobusnih voznih redih, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve? Da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do 30.7.2002. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 5.7.2002.
17.Merila za ocenitev ponudb: usposobljenost in sposobnost ponudnika ter zahtevana organizacija prevozov so izločitveni pogoji. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja končna ponudbena cena.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21.5.2002
21. Datum prejema zahteve za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije:Številka: 380-05-3/2002 6 Mestna občina Nova Gorica
Datum: 21.5.2002
Kraj: Nova Gorica
izvajanje_avtobusnih_prevozov_osnovnosolskih_otrok_s_prebivaliscem_v_mestni_obcini_nova_gorica.doc