Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč na območju Obrtne cone Solkan – I. faza

DATUM OBJAVE 19. november 2004
VIR Mestna občina Nova Gorica


MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja št. 1
5000 NOVA GORICA


objavlja na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 465-02-16/02 z dne 17. 6. 2004


javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Nova Gorica


1. Predmet javnega razpisa so zemljišča na območju Obrtne cone Solkan – I. faza:

A) Gradbene parcele za poslovno dejavnost
· Gradbena parcela št. 5 (parc. št. 1519/10, 1517/4 in 1518/14 vse k.o. Solkan) površine 729 m2
· Gradbena parcela št. 8 (parc. št. 1519/8 in 1518/13 obe k.o. Solkan) površine 730 m2
Izhodiščna cena zemljišča je 5.334,00 SIT/m2. Strošek komunalnega opremljanja zemljišča znaša 6.679,00 SIT/m2 zemljišča in je fiksen.

B) Gradbena parcela za namen poslovno stanovanjskega objekta
· Gradbena parcela št. 17 (parc. št. 1380/6 k.o. Solkan) površine 421 m2
Izhodiščna cena zemljišča je 5.334,00 SIT/m2. Strošek komunalnega opremljanja zemljišča znaša 16.929,00 SIT/m2 zemljišča in je fiksen. 2. Skupen strošek komunalnega opremljanja po sprejetem Programu opremljanja stavbnih zemljišč "SPREMEMBA" Obrtna cona Solkan I. faza znaša 27.178 SIT/m2 zemljišča. Razlika med skupnim stroškom komunalnega opremljanja in stroškom komunalnega opremljanja naveden v točki 1.A in 1.B predstavlja državno pomoč.

3. Na javno zbiranje ponudb se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki – posamezniki, ki imajo registriran sedež podjetja na območju Republike Slovenije in ne sodijo v sektorje: transport, kmetijstvo, premogovništvo, jeklarstvo in ribištvo.

4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati na transakcijski račun Mestne občine Nova Gorica št. 01284-0100014022, sklic 28 75833-7221002-2004 varščino v višini 1.000.000,00 SIT. Izbranem ponudnikom bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejših ponudnikov.

5. Ponudniki lahko do roka oddaje ponudb dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Oddelka za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, I. nadstropje, soba št. 26, vsak dan od 8.00 do 15.00 ure.

6. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zahtevanimi v razpisni dokumentaciji je potrebno dostaviti na naslov prodajalca najkasneje do petka 26. 11. 2004 do 12.00 ure v zaprti kuverti z oznako: "JAVNI RAZPIS – zemljišča na območju Obrtne cone Solkan I. faza - NE ODPIRAJ". Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele za neveljavne. Javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 2004 ob 13,00 uri v stekleni dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica.

7. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika imajo prednost dejavnosti proizvodnje in storitev s čim večjim vložkom znanja (raziskave in razvoj, informacijsko-komunikacijske tehnologije, elektronika in merilna tehnika). Natančna merila za ocenjevanje ponudb bodo opredeljena v razpisni dokumentaciji.

8. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo zbral največje število točk. Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico izvedbe javne licitacije v primeru, da se za isto gradbeno parcelo prijavita dva ali več ponudnikov z enakim številom točk.

9. Davek na dodano vrednost v višini 20%, druge dajatve in vse stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.

11. Izbrani ponudnik mora pričeti z gradnjo objekta najmanj v enem letu od podpisa pogodbe, sicer se sklenjena kupoprodajna pogodba razveljavi. Kupcu se vrne že plačana kupnina brez obresti.

12. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova Gorica, g. Stojan Vičič, tel. 05/335 01 35, E-mail Stojan.Vicic@Nova-Gorica.si ali pri ga. Tatjani Gregorčič, tel. 05/335 01 75, E-mail Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si, fax. 05/302 12 33.
ŽUPAN
Mirko Brulc