Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni razpis za sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti v letu 2003

DATUM OBJAVE 14. marec 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za družbene dejavnosti

Mestna občina Nova Gorica

objavlja


J A V N I R A Z P I S
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2003


Razpis se nanaša na sofinanciranje programov:

1. URADA ZA MLADINO
2. SKLADA ZA IZOBRAŽEVANJE
3. SAMOSTOJNIH NOSILCEV S PODROČJA KULTURE
4. HUMANITARNIH IN SOCIALNIH DEJAVNOSTI


l. Predmet javnega razpisa so programi v Mestni občini Nova Gorica za leto 2003 iz
zgoraj navedenih področij in sicer:

Pod 1 - URAD ZA MLADINO
- programi, ki jih izvajajo mladi in so izraz kreativnosti ter zadovoljevanja interesov mladih,
- programi organizacij, društev in drugih, ki se ukvarjajo z mladinsko problematiko,
- prireditve večjega obsega, namenjene mladim.

Pod 2 - SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE
Krajše oblike dodatnega strokovnega izobraževanja, za katere je izražen interes ustanove:
- za delavce v javnih zavodih s sedežem v Mestni občini Nova Gorica,
-za učence, dijake in študente s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica.

Pod 3 - SAMOSTOJNI NOSILCI S PODROČJA KULTURE
- programi samostojnih kulturnih delavcev, društev, organizacij ter drugih pravnih oseb, ki opravljajo
dejavnost s področja kulture in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica oziroma preko Zveze kulturnih društev Nova Gorica.

Pod 4 - HUMANITARNE IN SOCIALNE DEJAVNOSTI
- za programe namenjene odpravljanju socialnih stisk, svetovanju, pomoči in samopomoči,
- za programe, ki omogočajo vključitev osebam z dolgotrajnimi težavami v tesnem in duševnem zdravju.

ll. Na razpis se lahko prijavijo:
- izvajalci programov oziroma prosilci, ki imajo stalno bivališče oz. sedež v Mestni občini Nova Gorica,
- izvajalci programov, ki bodo izvedeni v Mestni občini Nova Gorica,
- izvajalci programov, ki imajo zagotovljeno soudeležbo drugih financerjev,
- posamezniki ali neformalne avtorske skupine preko društev ali neprofitnih organizacij, ki vsebinsko sodijo v razpisana področja.

lll. Prijava mora vsebovati naslednje podatke:
- predstavitev vlagatelja z opisom dosedanjega dela, točnim nazivom, naslovom, davčno številko, transakcijskim računom
- podatke o registraciji,
- predstavitev prijavljenega programa oziroma projekta,
- predračun programa oziroma projekta s specifikacijo stroškov,
- strukturo financiranja programa oziroma projekta z navedbo proračunskih in izvenproračunskih sredstev,
- višino zaprošenih sredstev,
- rok izvedbe programa.
Pri programih pod 2 pa še:
- mnenje ustanove, ki je zainteresirana za izobraževanje,
- podatke ustanove, kamor bodo nakazana sredstva (naslov, davčna številka in transakcijski račun)
- pri vlogah za delavce javnih zavodov tudi kolki upravne takse.

lV. Rok za predložitev prijav:
Pod 1, 3, 4: 10. april 2003.
Pod 2: razpis je odprt do porabe sredstev.

V. Način prijave:
Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali oddati v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica s pripisom: javni razpis 2003 – družbene dejavnosti.

Vl. Izid razpisa:
Pod 1, 3 ,4: prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v 30 dneh od zaključka razpisa oziroma po uveljavitvi proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003.
Pod 2: v 30 dneh od oddaje vloge (po objavi proračuna).

VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo prijavnice:
Prijavnice za programe pod 1 in 3 so od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljive na spletni strani Mestne občine Nova Gorica:http://www.nova-gorica.si/slo/home.html in v času uradnih ur v tajništvu Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (tel. 05 335 0 161), kjer zainteresirani dobijo tudi dodatne informacije v zvezi z razpisom.

VlII. Merila za izbor programov:
- realnost, uporabnost in izvedljivost,
- pričakovani rezultati,
- reference prijavitelja,
- nekomercialen značaj programa,
- redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do Mestne občine Nova Gorica,
- ugoden odmev preteklih programov s strani strokovne in zainteresirane javnosti.

IX. Okvirna vrednost razpisanih sredstev je:
Pod 1 - 16.000.000 SITPod 2 - 7.800.000 SIT
Pod 3 - 4.000.000 SIT
Pod 4 - 14.300.000 SIT.

Dokončna višina sredstev bo določena s sprejetjem proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003.

Nepopolnih in nepravočasnih prijav ne bomo obravnavali.


prijavni obrazec_kultura.doc

prijavni obrazec_mladi.doc