Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Prostorska konferenca za spremembe in dopolnitve plana

DATUM OBJAVE 16. julij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

PROGRAM PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA IN SREDNJEROČNEGA PLANA MESTNE OBČINE NOVA GORICA

1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Zadnja sprememba in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Nova Gorica je obsegala tudi digitalizacijo prostorskih sestavin plana, vendar je za podlago uporabila temeljni topografski načrt. Ker je bistvo prostorskega plana določanje pravnega režima prostora na parcelo natančno, je nujno potrebna transformacija obstoječega plana na katastrsko podlago. V času do izdelave osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega plana (v nadaljevanju SDPP) bo izdelan in uradno potrjen digitalni katastrski načrt za območje Nove Gorice, na katerega bo plan transformiran.
SDPP se bodo nanašale večinoma na poselitveni vidik planiranja. Ta vidik prostora od prvotne izdelave prostorskega plana še ni bil celovito obdelan in urejen. Mestna občina s to spremembo prvič pristopa k izdelavi celostne strokovne podlage s poselitvenega vidika, s čimer bodo na novo določena poselitvena območja za celotno občino. Hkrati bo strokovna podlaga že predstavljala poselitveni vidik strategije prostorskega razvoja, ki jo bo po zahtevi prostorske zakonodaje potrebno sprejeti v roku treh let po sprejetju strategije razvoja RS.
Del strategije prostorskega razvoja občine predstavljajo tudi zasnove razvoja in urejanja naselij, v nadaljevanju urbanistične zasnove. Nova Gorica kot občinski center je še vedno brez urbanistične zasnove in jo je potrebno izdelati, saj se brez nje širitve naselja in druge ureditve ne bodo več mogle izvajati. Urbanistična zasnova bo določala zlasti strategijo prostorskega razvoja naselja z rešitvami funkcionalne in oblikovne skladnosti posameznih območij. Urbanistične zasnove se bodo po potrebi izdelale tudi za druga naselja.
Hkrati bodo spremembe prostorskega plana obravnavale tudi druge vsebine prostorskega planiranja, kot so komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovodi,…), območja ogroženosti zaradi nestabilnega terena in drugo. Za te vsebine so ali še bodo izdelane strokovne podlage.
Pravna podlaga za pripravo SDPP je dana v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list R Slovenije, št. 110/02 in 8/03).

2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
SDPP obsegajo transformacijo digitalnega prostorskega plana občine na novo geodetsko podlago, to je na digitalni katastrski načrt, ki bo v času do izdelave osnutka postal veljaven.
SDPP se bodo nanašale na poselitev, torej na nove meje poselitvenih območij, gradnjo zunaj poselitvenih območij, zasnovo rabe urbanih površin, prenovo obstoječega stavbnega fonda ter sanacijo degradiranih urbanih območij, za kar bo potrebno izdelati celovite strokovne podlage. Strokovne podlage bodo obravnavale tudi pobude za spremembo namenske rabe prostora.
Sestavni del SDPP bo urbanistična zasnova Nove Gorice s strategijo prostorskega razvoja naselja ter druge urbanistične zasnove, ki bodo tudi element strategije prostorskega razvoja Mestne občine Nova Gorica.
Na osnovi strokovnih podlag bodo vnešena območja za komunalno infrastrukturo, predvsem za kanalizacijsko omrežje naselij. V SDPP bodo zajete tudi druge vsebine, ki jih bodo predlagali nosilci urejanja prostora.
SDPP bodo podale rešitve, ki bodo v skladu s prostorskim planom RS, v skladu s smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora, v skladu z usmeritvami, ki jih bodo podale strokovne podlage, upoštevale pa bodo tudi pobude občanov in gospodarskih družb.

3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
SDPP pripravlja občinska strokovna služba. Izdelovalec bo izbran z javnih naročilom.
Nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice in mnenja v zakonsko določenem roku, so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje kmetijstva;
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za gozdarstvo;
3. Zavod za gozdove RS, Izpostava Tolmin;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje;
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave;
6. Zavod za varstvo narave Nova Gorica;
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo;
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo - Izpostava Nova Gorica;
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja;
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za rudarstvo;
11.Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko;
12. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino;
13. Javni zavod RS za kulturno dediščino, Izpostava Nova Gorica;
14. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški promet;
15. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo;
16. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
17. Ministrstvo za promet, Družba RS za avtoceste;
18. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve;
19. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno zaščito;
20. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga;
ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SDPP. V kolikor se bo pokazalo za potrebno, da morajo podati smernice in mnenja tudi drugi organi, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bomo zanje zaprosili med potekom postopka.

4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi SDPP je potrebno upoštevati vse relevantne že izdelane strokovne podlage ter pripraviti nekatere nove in sicer:
- strokovne podlage za razvoj poselitve,
- posamezne sektorske strokovne podlage za urbanistično zasnovo,
- posamezne strokovne podlage nosilcev urejanja prostora,
- druge strokovne podlage, za katere se bo v postopku izkazalo, da so potrebne za pripravo SDPP.

5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev se bodo pridobile z natečajem ali z izdelavo variantnih rešitev.

6. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Predmet SDPP je tudi transformacija prostorskega plana na digitalni katastrski načrt (DKN). Druge podlage, ki se bodo uporabljale za prikaz prostorskega plana so še temeljni topografski načrti (TTN) v merilu 1:25000 in 1:5000, digitalni ortofoto posnetki (DOF) v merilih 1:5000 in 1:1000 ter druge geodetske podlage. Vse podlage je Mestna občina Nova Gorica pridobila od Geodetske uprave RS.

7. člen
(Roki za pripravo)
- Sprejem programa priprave SDPP - junij 2003;
- izbor načrtovalca SDPP - julij 2003;
- pridobivanje predhodnih mnenj, pogojev in usmeritev - julij, avgust 2003;
- zaključek zbiranja pobud za SDPP - konec septembra 2003;
(pobude, ki bodo prihajale do konca izdelave osnutka SDPP bodo upoštevane pri njegovi izdelavi, le če to ne bo oviralo tekočega poteka dela.)
- izdelava strokovnih podlag - konec marca 2004;
- izdelava osnutka SDPP - april 2004;
- obravnava na Mestnem svetu, javna razgrnitev in javna obravnava – maj, junij 2004;
- sprejem stališč Mestnega sveta do pripomb in predlogov - september 2004;
- izdelava dopolnjenega osnutka prostorskega akta - oktober 2004;
- pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora - november, december 2004;
- izdelava predloga SDPP - januar 2005;
- sprejem SDPP in objava - marec 2005.

8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izvedbo SDPP so predvidena v proračunu Mestne občine Nova Gorica. Za sektorske strokovne podlage s področja pristojnosti posameznih nosilcev urejanja prostora poskrbijo le-ti sami.