Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Prostorska konferenca za lokacijski načrt Kulturni center v Novi Gorici

DATUM OBJAVE 27. junij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

PROGRAM PRIPRAVE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
(SPREMEMBE UREDITVENEGA NAČRTA)
KULTURNI CENTER V NOVI GORICI

1. člen
(Izhodišča za pripravo spremembe ureditvenega načrta)
1. Obrazložitev in utemeljitev priprave spremembe ureditvenega načrta:
V ureditvenem območju kulturnega centra se pri načrtovanju razvoja programov pojavljajo potrebe po novih tehničnih in kapacitivnih rešitvah, ki presegajo določila veljavnega ureditvenega načrta. Hkrati se pojavlja potreba po uskladitvi robnih stikov območja z rešitvami v sosednjih ureditvenih območjih. Ureditveni načrt se glede generalne namenske rabe prostora ne bo spreminjal, potrebno pa ga je prenoviti, da bi lahko preverili in omogočili nekatere nove tehnične možnosti uresničevanja zastavljenega programa ter preverili možnosti dograjevanja in dopolnjevanja osnovnega programa.
- Pri realiziranju programa podzemnega parkiranja na glavnem trgu se nakazujejo možnosti in potrebe povečanja kapacitete objekta, zato bo potrebno preveriti možnosti maksimalne poglobitve in razširitve ter zunanje prometne ureditve.
- Preveriti je potrebno možnost preureditve križišča Vojkove ceste in Ulice tolminskih puntarjev, ki bo, če bo mogoče zagotoviti smiselno navezavo na novo Vodovodno pot, bistveno poseglo v območje ureditve.
- Preveriti je potrebno možnost uresničitve in zagotoviti ustrezne rešitve za realizacijo programa povečevanja kapacitet poslovne enote Nove KBM.
- Uskladiti je potrebno adaptacijske in širitvene posege kompleksa Perla.
- Lokacijski načrt za solkansko obvoznico je posegel v območje ureditvenega načrta, zato njegovo izvajanje močno vpliva na vzhodni rob območja in ga spreminja.
- Zaradi spremembe primarne cestne mreže bo dana možnost za bistveno preoblikovanje tudi sekundarna cestna mreže in s tem programsko in oblikovno preureditev severnega in severovzhodnega dela ureditvenega območja.
- Preveriti je potrebno sprejemljivost umestitve realiziranega programa nočnega lokala na vzhodnem robu, ki ga ureditveni načrt ni predvideval.
- Preveriti je potrebno možnosti umeščanja dodatnih programov in ureditev v območju parka.
- Potrebno je celovito programsko in oblikovno prenoviti trg med sedežem občine in Nove KBM zaradi realizacije programa urbanih skulptur Ministrstva RS za kulturo.
2. Splošni podatki o predhodnih aktivnostih in veljavnih aktih
Ureditveni načrt za kulturni center v Novi Gorici, (KARS p.o. Sežana, januar 1994, 021-349/93), je bil podlaga za sprejem Odloka o ureditvenem načrtu za kulturni center v Novi Gorici (Uradno glasilo št. 7/94)

2. člen
(Priprava spremembe ureditvenega načrta)
1 Območje urejanja in obseg priprave spremembe ureditvenega načrta:
Sprememba ureditvenega načrta bo zajela območje v obsegu, kot ga določa veljavni odlok o ureditvenem načrtu za kulturni center v Novi Gorici.
Sprememba ureditvenega načrta bo pripravljena z vsebino, kot je predpisana z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju ZUN – in določena z Navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
S spremembo bodo v ureditveni načrt vnešene nove programske vsebine in spremenjene tehnične in oblikovne rešitve. Vsebine, ki se ne bodo spreminjale, bodo iz veljavnega ureditvenega načrta povzete in prenešene v digitalno obliko.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage:
Sprememba ureditvenega načrta bo presodila in smiselno upoštevala tehnične rešitve in idejne zasnove posameznih objektov in ureditev:
- idejno zasnovo mestnega parka v Novi Gorici (ARHE d.o.o. Ljubljana),
- idejne rešitve podzemne parkirne hiše na glavnem trgu,
- načrt krožišča s priključki in spremljajočo infrastrukturo, kot elementi solkanske obvoznice,
- idejne rešitve cestne navezave na Vodovodno pot,
- idejne rešitve celovite ureditve trga med stavbo občine in banko,
- idejno rešitev rozarija v mestnem parku,
- idejno rešitev povečave objekta Nove KBM,
- izsledke mednarodne urbanistične delavnice za ureditev prostora med novim krožiščem, cerkvijo in Perlo.
3. Posebne strokovne podlage za spremembo ureditvenega načrta:
V skladu z ZUN in podzakonskim navodilom o vsebini strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.: 14/85) se za osnutek spremembe ureditvenega načrta pripravijo posebne strokovne podlage.
Pred izdelavo spremembe ureditvenega načrta bo potrebno pripraviti digitalni geodetski posnetek območja v merilu 1:500.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati usmeritve in pogoje ter soglasja v postopku priprave spremembe ureditvenega načrta:
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, enota Nova Gorica;
- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica;
- Ministrstvo za promet, DRSC izpostava Nova Gorica;
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Nova Gorica;
- Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;
- Zavod za gozdove RS, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica;
- Zavod za varstvo narave Slovenije, območna enota Nova Gorica;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica;
- Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica;
-Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica;
- Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
- Kabelska televizija Nova Gorica;
- Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o.;
- Mestna občina Nova Gorica.
Če se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za spremembo ureditvenega načrta izkaže, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Pred pričetkom priprave spremembe ureditvenega načrta morajo organi in organizacije iz te točke, na zahtevo koordinatorja, podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi posegi usmeritve in pogoje, ki jih mora izdelovalec upoštevati pri pripravi osnutka spremembe ureditvenega načrta. Organi in organizacije morajo, v skladu s 35. členom ZUN, podati usmeritve in pogoje v tridesetih dneh od prejete zahteve. V fazi priprave predloga spremembe ureditvenega načrta s soglasjem potrdijo upoštevanje usmeritev in pogojev. Če v predpisanem roku ne podajo usmeritev in pogojev ter soglasij, se šteje, da pogojev nimajo oziroma, da z osnutkom načrta soglašajo.

3. člen
(Organizacija priprave spremembe ureditvenega načrta)
Naročnik in investitor spremembe ureditvenega načrta bo Mestna občina Nova Gorica.
Izdelovalca spremembe ureditvenega načrta bo izbral naročnik po postopkih in pravilih, ki veljajo za oddajanje javnih naročil.
Koordinator postopka bo župan Mestne občine Nova Gorica, oziroma po njegovem pooblastilu načelnik oddelka za okolje in prostor.

4. člen
(Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja spremembe ureditvenega načrta)
Pred pričetkom izdelave osnutka bo koordinator pridobil pogoje in usmeritve pristojnih organov in organizacij, navedenih v točki 4 iz 2. člena tega programa.
Po ugotovitvi koordinatorja, da osnutek akta vsebuje vse sestavine, predpisane s programom priprave in zakonsko predpisano metodologijo, bo župan predlagal mestnemu svetu, naj osnutek javno razgrne.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica bo osnutek spremembe ureditvenega načrta obravnaval in sprejel sklep o javni razgrnitvi osnutka. Sklep bo objavljen v Uradnih objavah v časopisu Oko.
V skladu s 37. in 38. členom ZUN bo strokovna služba Mestne občine Nova Gorica pripravila javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka spremembe ureditvenega načrta v stavbi Mestne občine Nova Gorica ter na sedežu krajevne skupnosti Nova Gorica. V času razgrnitve bo opravljena javna obravnava. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka ter o času javne obravnave bodo občani obveščeni na krajevno običajen način.
Strokovna služba Mestne občine Nova Gorica bo zbrala pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve in na javnih obravnavah, ter skupaj z izdelovalcem osnutka spremembe ureditvenega načrta v tridesetih dneh pripravila strokovno stališče do pripomb in predlogov.
Na predlog župana bo Mestni svet Mestne občine Nova Gorica zavzel stališče do pripomb in predlogov ter se odločil o njihovi utemeljenosti.
Na podlagi odločitve Mestnega sveta o utemeljenosti pripomb in predlogov bo izdelovalec v tridesetih dneh dopolnil osnutek spremembe ureditvenega načrta.
K dopolnjenemu osnutku bo koordinator pridobil mnenja in soglasja strokovnih organov, organizacij in skupnosti, naštetih v točki 4 iz 2. člena tega programa.
Upoštevaje pridobljena soglasja, bo izdelovalec v tridesetih dneh pripravil usklajen predlog spremembe ureditvenega načrta, dopolnjen z vsemi morebitnimi potrebnimi tehničnimi rešitvami.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica bo, na predlog župana Mestne občine Nova Gorica, z odlokom sprejel Spremembo ureditvenega načrta za kulturni center v Novi Gorici.
Odlok bo objavljen v Uradnih objavah v časopisu Oko, rok njegove uveljavitve pa ne bo krajši kot petnajst dni od njegove objave.
Najkasneje v tridesetih dneh po objavi odloka o spremembi ureditvenega načrta bo izvajalec predal koordinatorju štiri popolne izvode prostorskega izvedbenega načrta v papirni obliki ter izvod v digitalnem zapisu.

5. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta program priprave se objavi v Uradnih objavah časopisa Oko in začne veljati z dnem sprejetja na Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica.