Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

JAVNA RAZGRNITEV podatkov za odmero nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča

DATUM OBJAVE 26. avgust 2005
VIR Mestna občina Nova Gorica

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča
Mestna občina Nova Gorica obvešča občane, ki so lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč (zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča), o javni razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.Javna razgrnitev bo v času od ponedeljka, 22. avgusta 2005, do petka, 30. septembra 2005, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.V času javne razgrnitve lahko zavezanci za plačilo nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča podajo pripombe na podatke. Pripombe podajo zavezanci na obrazcu, ki ga pridobijo v času javne razgrnitve. Pripombi morajo zavezanci priložiti ustrezne priloge (npr. izris iz zemljiškega katastra, lokacijsko dokumentacijo, lokacijsko, gradbeno ali uporabno dovoljenje, drugo upravno dokumentacijo, izpis iz uradnih evidenc ali dokazilo o začetem postopku za določitev gradbene parcele).
OBRAZLOŽITEVNadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) je dajatev, ki je predpisana v VI. poglavju Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/ 84, 32/85, 33/86; Uradni list RS, št. 47/97 - v nadaljevanju: ZSZ-84, ZSZ-97) in v 218. členu Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/ 02, 47/04; v nadaljevanju: ZGO-1) ter z občinskim Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97, 2/99, Uradne objave, št. 19/99, 24/2000, 1/2002, 4/2003 in Uradni list RS, št. 133/2003, 88/2004), v nadaljevanje: Odlok o nadomestilu. Nadomestilo je namenjeno za vzdrževanje in izboljšanje komunalne opremljenosti območij, na katerih se nadomestilo obračunava, in za izboljšanje bivalnega okolja in življenjskih razmer na območju celotne občine. Hkrati predstavlja nadomestilo ukrep aktivne zemljiške politike, s katerim naj bi uravnali trg ponudbe in povpraševanja po zemljiščih, ki so z veljavnim prostorskim planom občine namenjena za gradnjo.

Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča. V Mestni občini Nova Gorica občani in poslovni subjekti že leta plačujemo nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča, medtem ko se odmera nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča do sedaj ni izvrševala.

Nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča se odmerja od vseh nezazidanih zemljišč, ki so s prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti določena za gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov (razen gospodarske in javne infrastrukture).

Odmera nadomestila za nezazidana stavbnega zemljišča je odvisna od lokacije stavbnega zemljišča, površine njegovega nezazidanega dela in od vrednosti točke, ki jo mestni svet Mestne občine Nova Gorica določa vsakoletno.

Kot zazidana stavbna zemljišča štejejo tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja gradi katera koli vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, če so takšne parcele oziroma njihovi deli v skladu z določbami zakona določene kot gradbene parcele.Za nezazidana stavbna zemljišča v skladu z ZGO-1 štejejo tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto in če ležijo znotraj območja, za katerega je občina z Odlokom o nadomestilu določila, da se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.

Hkrati kot nezazidano stavbno zemljišče šteje tudi površina delov zazidanih zemljiških parcel, ki niso določene kot gradbene parcele, ko se od te površine odšteje površina, na kateri stoji stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, pomnožena s faktorjem 1,5.b>Mestna občina Nova Gorica na osnovi ZGO-1 in Odloka o nadomestilu vzpostavlja novo evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč. Evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč je vzpostavljena na podlagi uradnih državnih in občinskih prostorskih evidenc: zemljiškega katastra, katastra stavb in občinskih prostorskih aktov. Mestna občina Nova Gorica bo javno razgrnitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč izvedla v času od 22.8.2005 do 30.9.2005. V tem času imajo zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč pravico preveriti podatke ter v primeru nestrinjanja z evidenco podati pripombe. Poudarjamo, da je potrebno pripombe argumentirati z ustreznimi dokumenti ali začetimi uradnimi postopki (izrisom iz zemljiškega katastra, lokacijsko dokumentacijo, lokacijskim ali gradbenim dovoljenjem, uvedenim uradnim postopkom določitve gradbene parcele), ki utemeljujejo podano pripombo. Če lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč ne podajo pripomb na podatke, predstavljene na javni razgrnitvi, pomeni, da se s podatki občine strinjajo in da so le-ti pravilni. Obrazec za pripombe dobite na mestu javne razgrnitve ali na spletni strani Mestne občine Nova Gorica: www.nova-gorica.si. Vzpostavljeni podatki z morebitnimi popravki bodo po končani javni razgrnitvi posredovani Davčni upravi RS, izpostava Nova Gorica, ki bo izvršila odmero nadomestila.Mestna občina Nova Gorica torej poziva lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Nova Gorica, da v času javne razgrnitve preverijo podatke iz evidence nezazidanih stavbnih zemljišč, s tem prispevajo k pravilnosti in ažurnosti podatkov ter se tako izognejo morebitnim kasnejšim sporom, ki jih bodo zavezanci morali voditi v skladu z davčno zakonodajo.Pripombe na javno razgrnitev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč