Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Obvoznica Kromberk - Solkan se bo gradila brez prekinitve

DATUM OBJAVE 24. januar 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

Dosedanja in predvidena dinamika gradnje
obvozne ceste Kromberk – Solkan

Izvedba predhodnih aktivnosti za izgradnjo I. in II. etape obvozne ceste Kromberk – Solkan
Sporazuma o sofinanciranju izgradnje obvozne ceste sta bila podpisana konec septembra 2001, in sicer ločeno za I. etapo, ki zajema izgradnjo krožnega križišča Vojkove ceste s Kromberško cesto in II. etapo, ki zajema izgradnjo obvoznice od krožnega križišča do križišča s Skalniško cesto v Solkanu. Osnova za sporazuma je bil oktobra 2000 podpisan protokol med Ministrstvom za promet in zveze in Mestno občino Nova Gorica. Na podlagi sporazuma Direkcija RS za ceste prispeva 75 %, Mestna občina Nova Gorica pa 25 % finančnih sredstev.
Izgradnja I. etape obvozne ceste Kromberk – Solkan
Prva etapa izgradnje obvozne ceste obsega izgradnjo krožnega križišča, v okviru tega pa gradnjo podhoda za pešce in kolesarje, kolesarske steze in pešpoti, ureditev javne razsvetljave in protihrupne zaščite ter prestavitev komunalnih vodov.

Javni razpis za oddajo omenjenih del je bil izveden septembra 2001. Mesec za tem je bila z izbranimi izvajalci sklenjena pogodba za izgradnjo I. etape obvozne ceste ter za izgradnjo viadukta, dovozne ceste in za prestavitev plinovoda, ki poteka preko trase dovozne ceste in kasnejše obvoznice. Dela so bila oddana trem izvajalcem, ki so nastopili kot pogodbeni partnerji skupaj (Joint Venture): nosilec del družba Primorje, d.d., SCT, d.d. in Cestno podjetje Nova Gorica. Izvajalci so z deli pričeli takoj po podpisu pogodbe. Tako so bila v letu 2001 izvedena pripravljalna in zemeljska dela. Gradnja je bila vmes tudi začasno prekinjena, zaradi treh nedokončanih razlastitvenih postopkov, ki so onemogočali pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi delnega enotnega gradbenega dovoljenja, decembra 2001, so izvajalci zaključili pripravljalna in zemeljska dela. V letu 2002 so izvajalci nadaljevali z deli v območju krožišča. Za omenjena dela je Ministrstvo za okolje in prostor julija in oktobra 2002 izdalo dopolnilni enotni dovoljenji za gradnjo.
Izvedena dela v letu 2002
Izvajalci so že zaključili z izgradnjo zidov, podhodov za pešce in kolesarje ter z izgradnjo zgornjega ustroja na območju krožišča, kjer sta zaključeni tudi izvedba komunalnih vodov in javne razsvetljave. Krožišče, ki je bilo prvič odprto za promet 13. decembra lani, sestavljata dva prometna pasova, široka po 5 metrov z bankino širine 1,6 metra ter muldo širine 1 meter. Polmera celotnega prometnega otoka, ki je eliptične oblike, pa znašata 26 in 37,3 metra.
Izvajalci trenutno zaključujejo izgradnjo kolesarskih stez in pločnikov na južni strani krožišča ter izvedbo protihrupne zaščite. Vsa dela na krožišču bodo zaključena predvidoma marca letos.

Nadaljevanje del v letu 2003
Izvajalci bodo z deli na viaduktu in dovozni poti pričeli takoj po pridobitvi enotnega dovoljenja za gradnjo, predvidoma marca letos.
Pogodbeni rok za dokončanje izvedbe I. etape obvozne ceste je 10. april 2003. Zaradi premoženjsko-pravnih zapletov, ki so onemogočili tekočo in nemoteno izvedbo del, bo ta rok podaljšan, predvidoma do oktobra 2003.

Finančni obseg investicije

INVESTITOR I. faza


Direkcija RS za ceste
365.635.193,00 SIT
MO Nova Gorica
263.994.989,00 SIT
skupaj 629.630.982,00 SIT


Izgradnja II. etape obvozne ceste Kromberk – Solkan
Izgradnje II. etape obvozne ceste obsega izgradnjo preostalega 1.980 m dolgega dela obvoznice z navezavo na krožno križišče. Sem sodi tudi izgradnja vseh pripadajočih objektov, in sicer:

 ceste
 viadukta (dolžine 45 m)
 predora (dolžine 198 m)
 galerije (101 m)
 podhodov (4)
 podpornih in opornih zidov.

Izvedeni bodo tudi prestavitev in zaščita komunalnih vodov ter odvodnjavanje in protihrupna zaščita.

Enotno gradbeno dovoljenje za izvedbo II. etape izgradnje obvozne ceste je v fazi pridobivanja. Trenutno so v pripravi stališča do pripomb podanih na ustni seznanitvi strank v postopku. V izdelavi so še nekatere dopolnitve projekta, ki bodo v celoti zaključene predvidoma do sredine februarja. Po uskladitvi stališč obeh investitorjev bodo slednja posredovana na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, kjer bodo z ostalo dokumentacijo (projekti, dokazila o razpolaganju z zemljišči …) osnova za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo.
Zaradi zapletov pri pridobitvi zemljišč dveh lastnikov je bil pri pristojnem sodišču sprožen postopek razlastitve. Le-ta je še v teku, zato za ta del trase enotno gradbeno dovoljenje ne bo izdano oz. bodo omenjena zemljišča iz njega izvzeta.

Možnosti oziroma termine gradnje II. etape sta investitorja usklajevala na današnjem sestanku. Direkcija Republike Slovenije za ceste ima v okviru proračunskih sredstev za izvedbo in odkupe manjkajočih zemljišč v letu 2003 predvidenih 327 milijonov tolarjev, v letu 2004 pa 42 milijonov tolarjev. Finančna sredstva za nadaljevanje investicije, s katerimi v letu 2003 razpolaga Mestna občina Nova Gorica, po osnutku proračuna znašajo 220 milijonov tolarjev.